Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Με δεδομένο ότι οι Περιλήψεις Εργασιών θα συμπεριληφθούν στο CD Περιλήψεων όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες σύνταξης, η εργασία θα επιστρέφεται για διόρθωση με κίνδυνο να μη γίνει αποδεκτή λόγω παρέλευσης της προθεσμίας.

 

A. Οδηγίες σύνταξης περιλήψεων

 1. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις – με προτεινόμενη γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος χαρακτήρων 10 cpi – και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).*
 2. Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
 3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο, π.χ.: Μιχαήλ Παπαδόπουλος.
 4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold), π.χ. Μαρία Δημοπούλου.
 5. Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, να συμπληρωθεί με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, καθώς και η πόλη. π.χ.: Μιχαήλ Παπαδόπουλος1, Μαρία Δημοπούλου2Παναγιώτης Αλεξάνδρου1
  1. Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια
  2. Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
 6. Δε θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στον τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης.
 7. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, εργασιακό χώρο των συγγραφέων και το κείμενο της περίληψης.
 8. Η περίληψη να είναι δομημένη ως εξής:
  • Εισαγωγή
  • Σκοπός
  • Υλικό
  • Μέθοδος
  • Αποτελέσματα
  • Συμπεράσματα
   Οι ανωτέρω τίτλοι και μόνον αυτοί θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).
 9. Εργασίες που παρουσιάζουν αναφορά περιπτώσεων (case reports) θα συμπεριληφθούν σε ειδική κατηγορία του CD Περιλήψεων. Η περίληψη στις περιπτώσεις αυτές θα είναι δομημένη ως εξής:
  • Εισαγωγή
  • Υλικό
  • Συζήτηση
  • Συμπεράσματα
   Οι ανωτέρω τίτλοι και μόνον αυτοί θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).
 10. Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες, με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δε θα ξεπερνά τις 300 λέξεις συνολικά. Προς διευκόλυνσή σας για την καταμέτρηση των λέξεων (μέγιστος αριθμός 300), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από το Tools Menu την εντολή Word Count του Microsoft Office Word.
 11. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί στον προβλεπόμενο χώρο του εντύπου υποβολής περίληψης η θεματική κατηγορία, στην οποία ανήκει η εργασία καθώς και ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης.
 12. Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποστέλλονται γραπτώς αποκλειστικά από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας.
 13. Περιλήψεις εργασιών με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λ.π. δε θα γίνονται δεκτές.

Β. Οδηγίες υποβολής περιλήψεων

Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως και την 15η Ιουλίου 2019  31η Ιουλίου 2019  μόνον ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου.

Για την υποβολή της περίληψής σας, συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής περίληψης πατώντας ΕΔΩ, και επισυνάψτε το αρχείο της περίληψης αποκλειστικά σε μορφή Microsoft Word (άλλες μορφές αρχείων όπως pdf κλπ, δεν θα γίνονται δεκτές).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία που αφορά την υποβολή περιλήψεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου (Υπεύθυνος Επιστημονικού Προγράμματος: κ. Γεράσιμος Κουλουμπής, τηλ. 2299440962, fax: 2299066029, email: g.kouloumpis@zita-management.com).

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

Α. Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral)
Β. Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster)

Επισημαίνεται ότι ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, (15 Ιουλίου 2019  31η Ιουλίου 2019), δε θα γίνονται αποδεκτές.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή εργασίας προς ανακοίνωση στο Συνέδριο (και για δημοσίευσή της στο CD Περιλήψεων Εργασιών) αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον ενός συγγραφέα ανά εργασία (κατά προτίμηση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία). Σε περίπτωση που ένας συγγραφέας παρουσιάζει περισσότερες από μία εργασίες, θα πρέπει να υπάρχει καταβολή δικαιώματος συμμετοχής από άλλους συγγραφείς της ομάδας, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μίας (1) εγγραφής ανά εργασία. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ενημέρωση της συγγραφικής ομάδας για αποδοχή της εργασίας, άλλως η εργασία δεν θα περιλαμβάνεται στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου.
 3. Εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, η εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου θα αποστείλει, ηλεκτρονικά, επιβεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής επιβεβαίωσης, μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου, Zita Congress (κ. Γεράσιμος Κουλουμπής).
 4. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν στους υπεύθυνους για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Περιλήψεις εργασιών, που αποστέλλονται με fax, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ψυχολογία παιδιού και εφήβου

Κακοποιημένο παιδί

Ορθοπρωκτική Παιδοχειρουργική

Συγγενές Μεγάκολο

Παιδοχειρουργική Ενδοσκόπηση

Νεογνική Παιδοχειρουργική

Ελάχιστα Επεμβατική Παιδοχειρουργική

Παιδοχειρουργική Ογκολογία

Παιδοχειρουργική Ουρολογία

Παιδοχειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων

Εγκαυματική νόσος

Τραύμα – Επείγουσα Παιδοχειρουργική

Αγγειακές Συγγενείς Ανωμαλίες

Άλλες Χειρουργικές Ειδικότητες Παίδων (Νευροχειρουργική – Ορθοπαιδική – Οφθαλμολογία – ΩΡΛ – Γναθοχειρουργική – Οδοντιατρική)

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 • Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων:
  15 Ιουλίου 2019   31 Ιουλίου 2019
 • Λήξη περιόδου προεγγραφών:
  31 Αυγούστου 2019
 • Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασίας προς βράβευση:
  4 Σεπτεμβρίου 2019, 15 Σεπτεμβρίου