ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

31.1.2024

ΑΡΘΡΟ 1.

1.    Το επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, που ιδρύθηκε το 1975 (Απόφαση εγκρίσεως Πρωτοδικείου Αθηνών 122/76), διέπεται του λοιπού από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και νομότυπα αποφασίσθηκαν από τα μέλη του στις 23 Μαΐου 1987, ξανατροποποιήθηκαν νομότυπα από την καταστατική συνέλευση της 18 Ιανουαρίου 1997 και εκ νέου τροποποιήθηκαν νομότυπα από την καταστατική συνέλευση της 23 Μαρτίου 2024.

ΑΡΘΡΟ 2.

1.  Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της ορθής άσκησης της ειδικότητας της Χειρουργικής των Παίδων στην Ελλάδα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές τις Ιατρικής Δεοντολογίας και η αξιοποίηση του επιτελούμενου από τους εν Ελλάδι νομίμως εργαζομένους Χειρουργούς Παίδων έργου, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της επιστημονικής υπόστασης των ιδίων.
2. ε)   Με εισηγήσεις για την βελτίωση των συνθηκών άσκησης της Χειρουργικής των Παίδων, των συνθηκών και της επίβλεψης της  εκπαίδευσης του συνόλου των εν Ελλάδι νομίμως ασκούντων το επάγγελμα Χειρουργών Παίδων και του τρόπου της διεξαγωγής των Εξετάσεων Ειδικότητας σε συνεργασία με τους αρμόδιους Κρατικούς φορείς.
2. ς)    Με ενέργειες για την προστασία του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας των μελών της Εταιρείας, της επιστημονικής τους ανεξαρτησίας, της υπεύθυνης  άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και του επαγγελματικού τους ρόλου στην κοινωνία, οποτεδήποτε ανακύπτει σχετικό θέμα κατόπιν επώνυμης γραπτής καταγγελίας γονέων ή μέλους της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του ζητήματος ή θα προωθεί το ζήτημα προς επίλυση αναλόγως στα αρμόδια Κρατικά όργανα ή τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

ΑΡΘΡΟ 3.

1.   Τα Μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά, πάρεδρα, ομότιμα, διεθνή, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

1β)   Τακτικά Μέλη είναι Χειρουργοί Παίδων που διαθέτουν νόμιμη άδεια ασκήσεως της ειδικότητος στην Ελλάδα, εξασκούν δε  ενεργά και ευδόκιμα το επάγγελμά τους, ελεύθερα ή με οποιοδήποτε εξαρτημένη σχέση.

1δ)   Ομότιμα Μέλη χωρίς υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής ονομάζονται τα τακτικά και πάρεδρα μέλη μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό άσκηση του επαγγέλματος. Όσα εξ αυτών επιθυμούν να παραμείνουν ενεργά στις δραστηριότητες της Εταιρείας μπορούν να καταθέσουν δήλωση της πρόθεσής τους στο ΔΣ. Μετά απο έγκριση του ΔΣ, η οποία προκύπτει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, στα μέλη αυτά απονέμονται η ιδιότητα του Ενεργού Ομοτίμου μέλους και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Τακτικών μελών, μη εξαιρουμένου του δικαιώματος του “εκλέγειν και εκλέγεσθαι”.

1ε)   Αντεπιστέλλοντα Μέλη είναι γιατροί άλλων ειδικοτήτων, που κατοικούν μόνιμα και εξασκούν το επάγγελμά τους στο Εξωτερικό.

1ζ)   Διεθνή  Μέλη είναι Χειρουργοί Παίδων που εξασκούν νομίμως το επάγγελμά τους στο Εξωτερικό. Τα Διεθνή Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

3.    Τα Τακτικά, Ενεργά Ομότιμα, Πάρεδρα, Διεθνή και Δόκιμα μέλη έχουν υποχρέωση καταβολής ετησίας συνδρομής υπέρ της Εταιρείας. Η συνδρομή κλιμακώνεται για τα δόκιμα μέλη στο 1/2 και για τα πάρεδρα και διεθνή στα 2/3 της συνδρομής των Τακτικών και Ενεργών Ομοτίμων μελών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4.

1.   Κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των τακτικών και ενεργών ομοτίμων μελών της (άρθρο 5), η οποία αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος καταστατικού.

2.   Με αρχαιρεσίες (άρθρο 6) μεταξύ των τακτικών και ενεργών ομοτίμων μελών της Εταιρείας που έχουν αποκλειστικό δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» αναδεικνύονται Διοικητικά Συμβούλια (ΔΣ) διετούς θητείας (άρθρο 7), τα οποία αναλαμβάνουν την διοίκηση της Εταιρείας. Μαζί με κάθε ΔΣ εκλέγεται Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ), στην οποία ανατίθεται ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του ΔΣ. Η ΓΣ εκλέγει επίσης και τους Αντιπροσώπους της Εταιρείας στις διεθνείς οργανώσεις και σωματεία που συμμετέχει. Αντιπρόσωποι εκλέγονται μέλη της Εταιρείας που έχουν χρηματίσει μέλη του ΔΣ. Η θητεία των Αντιπροσώπων είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί χωρίς περιορισμούς.

5.   Για την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας, η ΓΣ και το ΔΣ μπορούν να συγκροτούν επιτροπές και ομάδες εργασίας από  μέλη της, στις οποίες αναθέτουν την μελέτη και την εκτέλεση οργανωτικών, διοικητικών, οικονομικών, επιστημονικών ή επαγγελματικών θεμάτων που προκύπτουν. – Οι επιτροπές παύουν να υφίσταται μετά τον καθορισμένο χρόνο συστάσεώς των μέσα στον οποίο οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο που τους ανατέθηκε και να έχουν υποβάλει εγγράφως τον απολογισμό, τα πορίσματα ή τις εισηγήσεις και τις προτάσεις τους. – Μη ανταποκρινόμενες στο έργο που τους ανατίθεται, αντικαθίστανται μετά από έγγραφη προειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 5.

1. α) Η ΓΣ αποτελείται από τα τακτικά και τα ενεργά ομότιμα μέλη της Εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στις ΓΣ έχουν εκείνα τα τακτικά και ενεργά ομότιμα μέλη, που έχουν καταβάλει την συνδρομή τους για το τρέχον και τα προηγούμενα έτη. – Η εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής διενεργείται και τελειώνει πριν από την έναρξη των εργασιών της ΓΣ.

2. β) Απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών και ενεργών ομοτίμων μελών της Εταιρείας, που δικαιούνται συμμετοχής στην ΓΣ και αποτελούν τουλάχιστον το 50% των ταμιακώς εν τάξει τακτικών και ενεργών ομοτίμων μελών απαιτείται προκειμένου να αποφασισθούν α) τροποποίηση του καταστατικού της, β) εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, ή γ) αποχώρηση της Εταιρείας από τις διεθνείς οργανώσεις που συμμετέχει.

3. α) Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά ανά διετία τον μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο για: α) την παραίτηση, λογοδοσία και απαλλαγή του ΔΣ της Εταιρείας, β) για αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου ΔΣ και ΕΕ, γ) για την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού της επόμενης χρήσεως και δ) για να αποφασίσει για κάθε άλλο θέμα που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση συγκλήσεώς της.

4. α) Τακτικές ή έκτακτες ΓΣ συγκαλούνται από το ΔΣ της Εταιρείας δια προσωπικής ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής προσκλήσεως σε όλα τα μέλη της, η οποία ορίζει τον τόπο και χρόνο που θα λάβει χώρα η ΓΣ, τα θέματα που θα συζητηθούν και, προκειμένου περί αρχαιρεσιών, τις κάθε φορά προκηρυσσόμενες για εκλογή θέσεις. – Η πρόσκληση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία. – Στην πρόσκληση προκαθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος επαναληπτικής συνόδου της ΓΣ, για την περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία.

4. β) Η ΓΣ συγκαλείται επίσης μετά από έγγραφη προς το ΔΣ αίτηση 15 τουλάχιστον εκ των τακτικών και ενεργών ομοτίμων μελών της Εταιρείας, που περιλαμβάνει τα προς συζήτησιν θέματα, οπότε το ΔΣ οφείλει να συγκαλέσει ΓΣ μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της αιτήσεως.

5. α) Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/2 των δικαιουμένων συμμετοχής μελών της Εταιρείας. Η απαρτία ελέγχεται και βεβαιώνεται από κοινού, από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Εταιρείας. – Όταν δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η ΓΣ επαναλαμβάνεται εντός 20 ημερών και λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών, πάντως όμως ποτέ μικρότερου των 15. Σ’ αυτήν την περίπτωση, συγκαλείται νέα ΓΣ εντός 2 μηνών.

6.     Η ΓΣ μπορεί να συγκαλείται και να λαμβάνει χώρα με φυσική παρουσία των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής μελών, με διαδικτυακό σύστημα ή με μεικτό τρόπο. Το ΔΣ με αιτιολογημένη απόφαση καθορίζει τον τρόπο σύγκλεισης της ΓΣ και είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της ΓΣ και της μυστικότητας και του αδιάβλητου των ψηφοφοριών μέσω της επιλογής διαχειριστού και υπευθύνου της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατόπιν υποβολής προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 6.

1. α) Αρχαιρεσίες μεταξύ των τακτικών και ενεργών ομοτίμων μελών για την ανάδειξη του ΔΣ και της ΕΕ της Εταιρείας διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία κατά την διάρκεια των ανά διετία τακτικών ΓΣ, μετά από υποβολή εγγράφων υποψηφιοτήτων.

2. β) Δικαίωμα εκλογής και επανεκλογής έχουν τα μέλη: α) που δικαιούνται συμμετοχής στην ΓΣ, β) έχουν την ιδιότητα του τακτικού ή του ενεργού ομότιμου μέλους της Εταιρείας και γ) παρέστησαν τουλάχιστον στις μισές από τις επιστημονικές συγκεντρώσεις τα τελευταία 3 χρόνια.

2. γ) Για την εκλογή Προέδρου του ΔΣ, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέως, Ταμία και αντιπροσώπων απαιτούνται τα εξής: α) όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν χρηματίσει μέλη του ΔΣ της Εταιρείας. β) Στα αξιώματα του Προέδρου και Αντιπροέδρου εκλέγονται τακτικά ή ενεργά ομότιμα μέλη που μετέχουν στην Εταιρεία από 8-ετίας και διετέλεσαν μέλη του ΔΣ σε δύο τουλάχιστον προηγούμενες θητείες. γ) στα αξιώματα του Γραμματέως και του Ταμία εκλέγονται τακτικά ή ενεργά ομότιμα μέλη που μετέχουν στην Εταιρεία από 5-ετίας και διετέλεσαν μέλη του ΔΣ σε μια τουλάχιστον προηγούμενη θητεία. Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί κάθε τακτικό ή ενεργό ομότιμο μέλος της Εταιρείας.

4. β)       i. ΓΣ με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων: Η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει σε κάθε μέλος της σε απαρτία ευρισκομένης ΓΣ ψηφοδέλτιο και φάκελο, που έχουν ετοιμασθεί από τον γραμματέα της Εταιρείας και καλεί ονομαστικώς αυτά για την εκπλήρωση του δικαιώματός τους. – Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, αποσφραγίζεται η ψηφοδόχος, καταμετρούνται τα ψηφοδέλτια και οι σταυροί προτιμήσεως κάθε υποψηφίου και ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Επί ισοψηφίας υποψήφιων τίθεται κλήρος. Στους τρεις πρώτους κατά σειρά υποψηφίους συμβούλους που δεν εξελέγησαν απονέμεται η ιδιότητα του Αναπληρωματικού Μέλους του ΔΣ. Τα Αναπληρωματικά Μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ii. ΓΣ με διαδικτυακή συμμετοχή των μελών: Οι συμμετέχοντες διαδικτυακά στη ΓΣ ψηφίζουν ηλεκτρονικά στο αναρτημένο ενιαίο ψηφοδέλτιο που έχει τεθεί στη διάθεσή τους. Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα οφείλει να εξασφαλίζει απολύτως τη μοναδικότητα, τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας με ευθύνη του διαχειριστή της. – Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την αρτιότητα και την επάρκεια των ηλεκτρονικών μέσων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και οι σταυροί των υποψηφίων ανακοινώνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο i.

iii. ΓΣ με μεικτό τρόπο: Τα μέλη συμμετέχουν είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Η ψηφοφορία διεξάγεται και με τους δύο τρόπους που περιγράφονται. – Η Εφορευτική Επιτροπή  μετά το πέρας της ψηφοφορίας αθροίζει τα ηλεκτρονικά αποτελέσματα με τα αποτελέσματα των ψηφοδελτίων της ψηφοδόχου και ανακοινώνει το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο i.

4. γ)  Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να καταθέσει αυθημερόν μονογεγραμμένα τα ψηφοδέλτια της ψηφοδόχου ή/και το πρακτικό της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στη γραμματεία της Εταιρείας και να συντάξει και υπογράψει σχετικό πρακτικό, το οποίο ενσωματώνεται στο πρακτικό, το οποίο ενσωματώνεται στα πρακτικά της ΓΣ.

5.     Θέσεις παραιτουμένων, διαγραφομένων ή εκλιπόντων κατά την διάρκεια της θητείας του ΔΣ συμβούλων πληρούνται με σειρά προτεραιότητος εκλογής του αριθμού ψήφων από τα Αναπληρωματικά Μέλη. Αν αυτά δεν επαρκούν ή πρόκειται για τις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και αντιπροσώπων, οι θέσεις επαναπροκηρύσσονται κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ. – Για την πλήρωση των κενών θέσεων σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι διαδικασίες συγκλήσεως ΓΣ και αρχαιρεσιών επαναλαμβάνονται και γίνεται νέα με μυστική ψηφοφορία εκλογή σε έκτακτη ΓΣ της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7.

1. α) Η διοίκηση της Εταιρείας είναι συλλογική. Ανατίθεται για μία διετία από την ΓΣ, σε αιρετό και υπόλογο προς αυτήν 9-μελές ΔΣ, αποτελούμενο από τακτικά και ενεργά ομότιμα μέλη που έχουν το δικαίωμα εκλογής στην διοίκηση της Εταιρείας. – Η θητεία κάθε ΔΣ είναι διετής.

1. β) Το ΔΣ απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και πέντε συμβούλους. Στις αρχαιρεσίες εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και τρεις σύμβουλοι. Οι δύο θέσεις συμβούλων καταλαμβάνονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του προηγούμενου ΔΣ. Η επανεκλογή Προέδρου ή/και Γραμματέα στην ίδια θέση αφήνει αυτές τις θέσεις συμβούλων κενές και συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να εκλεγούν αναλόγως μέχρι πέντε σύμβουλοι κατά τις αρχαιρεσίες. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα Αναπληρωματικά μέλη του. Στο ΔΣ μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι της Εταιρείας, εφόσον συζητείται θέμα της αρμοδιότητάς τους.

3. β) Το ΔΣ συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά κάθε μήνα ή συχνότερα εφ’ όσον υπάρχουν θέματα προς λήψιν αποφάσεων. Με απόφαση που λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της θητείας του καθορίζεται η συγκεκριμένη ημέρα του μήνα και η ώρα των συνεδριάσεων. Παράλειψη της μηνιαίας συνεδρίασης μπορεί να αποφασισθεί για τις ημέρες των εορτών Χριστουγέννων, Νέου Έτους και Πάσχα καθώς και για τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.– Συνεδρίαση του ΔΣ γίνεται επίσης αν ζητηθεί από 3 μέλη του.

5.      Τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ασκούντες τα πολιτικά τους δικαιώματα ή Ελληνικής καταγωγής τακτικά ή ενεργά ομότιμα μέλη ή πολίτες άλλων χωρών ασκούντες νομίμως την ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων στην Ελλάδα. Είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. – Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρέστησαν ή που παρέστησαν και διαφώνησαν. Η διαφωνία τους αποδεικνύεται από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, τα οποία συντάσσονται από τον γραμματέα και υπογράφονται από όλους τους παρισταμένους.

ΑΡΘΡΟ 9.

3. γ) Το ΔΣ ορίζει Υπεύθυνο Συντάξεως του επισήμου περιοδικού οργάνου της Εταιρείας με τετραετή θητεία, που είναι ο συντονιστής της Συντακτικής Επιτροπής. Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού οργάνου αποτελείται από τακτικά ή/και ενεργά ομότιμα μέλη της Εταιρείας, που ορίζονται από το ΔΣ με κριτήριο την συγγραφική τους πείρα και επιλέγει τις υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες. Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής θητεύουν επί μία τετραετία και αντικαθίστανται ή ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ. Ο Υπεύθυνος Συντάξεως αναπληρώνεται επί κωλύματος από ένα από τα ως άνω επιλεγμένα μέλη με την ίδια απόφαση του ΔΣ που επιλέγει τα μέλη αυτά. Το ΔΣ μπορεί επίσης να ορίζει Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου υπό την επίβλεψη του Υπευθύνου Συντάξεως και να αντικαθιστά ή να ανακαλεί τα μέλη τους με αιτιολογημένη απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 10.

1. α) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας στις συνόδους των διεθνών οργανώσεων που συμμετέχει (άρθρο 1/4), γίνεται από αιρετούς διαπιστευμένους αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται κάθε 4-ετία μεταξύ των τακτικών και ενεργών ομοτίμων μελών της. – Οι θέσεις των αντιπροσώπων είναι τιμητικές και οι εκλεγόμενοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ της Εταιρείας άνευ ψήφου (άρθρο 7/1β).

2. β) Σε περίπτωση κωλύματος αντιπροσώπου να παραστεί σε συνεδρίαση που έχει κληθεί, ειδοποιείται εγκαίρως το ΔΣ, το οποίο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να χορηγήσει παραστατικό έγγραφο αντιπροσωπεύσεως της Εταιρείας σε άλλο τακτικό ή ενεργό ομότιμο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 11.

1. α) Τα δόκιμα μέλη (άρθρο 3/1α) εγγράφονται στο μητρώο της Εταιρείας, κατόπιν αιτήσεώς τους, με απόφαση του ΔΣ της. – Η αίτηση του ενδιαφερόμενου πρέπει να είναι προσυπογεγραμμένη από τον Δ/ντή της αντίστοιχης Κλινικής, που βεβαιώνει ότι  ασκείται για την απόκτηση της ειδικότητας της Χειρουργικής Παίδων και να συνοδεύεται από φωτοτυπία του πτυχίου και βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές του και την επιστημονική σταδιοδρομία του.

1. β) Ως τακτικά μέλη (άρθρο 3/1β) εκλέγονται άτομα που κατέχουν νόμιμα ημεδαπό τίτλο ή ισότιμο αναγνωρισμένο ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων κατά την ισχύουσα νομοθεσία αποκτήσεως τούτου και ασκούν νομίμως την ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων στην Ελλάδα. – Μετά από αίτησή τους συνοδευόμενη από αντίγραφο του πτυχίου της Ιατρικής, της άδειας ασκήσεως της ειδικότητας και βιογραφικού σημειώματος, το ΔΣ αποφασίζει για την υποψηφιότητά τους, με κύριο κριτήριο το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει και την συμβολή τους στο έργο της Εταιρείας, και ανακοινώνει αναλόγως στην ΓΣ. – Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν απουσιάσει από τις μισές τουλάχιστον επιστημονικές συγκεντρώσεις που έγιναν την τελευταία 3-ετία. Στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να έχουν υποβάλει προς κρίση δύο τουλάχιστον εργασίες για να ανακοινωθούν στις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας (άρθρο 5/5β). – Το ΔΣ αποφασίζει διά ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή τους, η οποία αναφέρεται και γνωστοποιείται στην επόμενη ΓΣ.

1. δ) Στην κατηγορία των ομότιμων μελών (άρθρο 3/1δ) μετατάσσονται, κατόπιν έγγραφης αιτήσεώς τους, τα τακτικά και πάρεδρα μέλη της Εταιρείας, εφ’ όσον έπαυσαν να ασκούν το επάγγελμά τους. – Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του ΔΣ. – Τα ανακηρυσσόμενα ως ομότιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας συνδρομής. – Απ’ αυτά, τα πρώην τακτικά μέλη διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στις ΓΣ της Εταιρείας, αλλά δεν έχουν ψήφο, ούτε εκλέγονται. – Πρώην τακτικά και νυν Ομότιμα μέλη μπορούν να ανακηρύσσονται ενεργά ομότιμα μέλη, κατόπιν έγγραφης αιτήσεώς τους, με απόφαση του ΔΣ. Τα ενεργά ομότιμα μέλη υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας συνδρομής και απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των τακτικών μελών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του “εκλέγειν και εκλέγεσθαι” σε όλα τα αξιώματα της Εταιρείας (άρθρο 3/1δ).

ΑΡΘΡΟ 12.

2. α) Για την αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας, τα τακτικά, ενεργά ομότιμα, διεθνή, πάρεδρα και δόκιμα μέλη έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής, το ύψος της οποίας αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. – Η συνδρομή κάθε χρόνου πρέπει να καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε χρόνου.

2. β) Η μη εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρεώσεως αποστερεί τα τακτικά και τα ενεργά ομότιμα μέλη του δικαιώματος να συμμετέχουν στις ΓΣ και στις αρχαιρεσίες, όπως επίσης αποκλείει τις υποψηφιότητές τους για εκλογή στην διοίκηση της Εταιρείας.

2. γ) Η μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής επί 3 συνεχή έτη, αποτελεί αιτία διαγραφής των τακτικών, ενεργών ομοτίμων, διεθνών, παρέδρων και δοκίμων μελών από το μητρώο της Εταιρείας. – Η διαγραφή ενεργείται με απόφαση του ΔΣ, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς τους οφειλέτες για την εντός 2-μήνου εξόφληση της υποχρεώσεώς τους, που εμποδίζει τα τακτικά και ενεργά ομότιμα μέλη να εκλεγούν στην διοίκηση της Εταιρείας. – Οι όροι της επανεγγραφής διαγραμμένων μελών μετά από νέα αίτησή τους καθορίζονται από το ΔΣ με αιτιολογημένη απόφασή του.

5. α) Πράξεις και ενέργειες μελών ασυμβίβαστες με το σκοπό ή εις βάρος της Εταιρείας και των συναδέλφων τους, θεωρούνται πειθαρχικά παραπτώματα. – Πειθαρχικά παραπτώματα είναι επίσης και οι, νομικώς τελεσιδικήσασες, αποδεδειγμένες παραβάσεις από μέλη της Εταιρείας των παραδεδεγμένων ηθικών κανόνων ή του κοινού δικαίου, της ιατρικής και επιστημονικής αξιοπρέπειας και η αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

5. β) Το ΔΣ ενεργώντας ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, επιλαμβάνεται των ως άνω πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών της Εταιρείας αυτεπαγγέλτως, κατόπιν επωνύμου εγγράφου καταγγελίας πολίτη ή μετά από αίτηση ενδιαφερόμενου μέλους.

ΑΡΘΡΟ 13.

6.     Ελέγχει τους αντιπροσώπους της Εταιρείας στην συμμόρφωση των διδομένων σ’ αυτούς οδηγιών από το ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 16.

1.    Διάλυση της Εταιρείας αποφασίζεται μόνον από την ΓΣ, η οποία συγκαλείται ειδικώς για τον λόγο αυτό. – Η απόφαση λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία και απαιτεί πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των ταμιακώς εντάξει τακτικών και ενεργών ομότιμων μελών της Εταιρείας.

Μετά την διάλυση της Εταιρείας, με απόφαση της ίδιας ΓΣ, η περιουσία της περιέρχεται στην εδρεύουσα στην Αθήνα Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία ή άλλη επιστημονική Εταιρεία, υπό τον όρο η πρόσοδός της να χορηγείται ως βραβείο ή υποτροφία σε Έλληνα Χειρουργό Παίδων για μετεκπαίδευσή του στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 17.

Η ΓΣ αποφασίζει για τροποποίηση ή μη του Καταστατικού της Εταιρείας ανά 10-ετία από την δικαστική έγκριση του παρόντος με απόφαση του ΔΣ, που υποχρεούται να φέρει το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη τακτική ΓΣ. Απόφαση για τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού προ της παρέλευσης 10-ετίας και πάντως όχι πριν την παρέλευση 5-ετίας από την δικαστική έγκρισή του, λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, που εισηγείται στην επόμενη ΓΣ, η οποία αποφασίζει. Η ΓΣ που θα συγκλιθεί με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού αποφαίνεται με πλειοψηφία του συνόλου των  τακτικών και ενεργών ομότιμων μελών της Εταιρείας, που δικαιούνται συμμετοχής (άρθρο 5/1α). Εάν δεν επιτυγχάνεται η πλειοψηφία η συντακτική ΓΣ επαναλαμβάνεται εντός 10 ημερών και λογίζεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών, που όμως δεν δύναται να είναι μικρότερος του 40%. των τακτικών και ενεργών ομότιμων μελών. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται νέα ΓΣ, όχι προ της παρελεύσεως 2 μηνών.