ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

1.   Το επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, που ιδρύθηκε το 1975 (Απόφαση εγκρίσεως Πρωτοδικείου Αθηνών 122/76), διέπεται του λοιπού από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και νομότυπα αποφασίσθηκαν από τα μέλη του στις 23 Μαΐου 1987 και ξανατροποποιήθηκαν νομότυπα από την καταστατική συνέλευση της 18 Ιανουαρίου 1997.

2.   Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων (ακολούθως απλώς «Εταιρεία») είναι διάδοχος της άλλοτε «Ελληνικής Παιδοχειρουργικής Εταιρείας» (1965).

3.   Η Εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα: Αιτωλίας 3-5, 115 26 Αμπελόκηποι και χρησιμοποιεί για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή επωνυμία GREEK ASSOCIATION OF PAEDIATRIC SURGEONS.

4.   Η Εταιρεία είναι ισότιμο μέλος α) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εταιρειών Χειρουργών Παίδων(World Federation of Associations of Paediatric Surgeons), β) της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Παιδοχειρουργικών Εταιρειών (European Union of Paediatric Surgical Associations),γ)του Τμήματος Χειρουργικής Παίδων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ειδικευμένων Γιατρών (Union Eurpeenne des Medecins Specialistes – Section Monospecializee: Chirurgie Paediatrique) της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δ)της Ενώσεως Χειρουργικών Εταιρειών Ελλάδος.

5.   Η Εταιρεία χρησιμοποιεί σφραγίδα  στρογγυλού σχήματος και διαμέτρου 4 εκατοστομέτρων, που φέρει στο κέντρο παράσταση του Ασκληπιού από αρχαίο νόμισμα της Επιδαύρου και στην περιφέρεια αναγράφει την επωνυμία και το έτος ιδρύσεως του σωματείου.

1.   Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της Χειρουργικής των Παίδων  στην Ελλάδα και η αξιοποίηση του επιτελούμενου από τους Έλληνες Χειρουργούς Παίδων έργου, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της επιστημονικής υπόστασης των ιδίων.

2.   Η εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας επιδιώκεται:

α)    Με την επιστημονική συνεργασία και αλληλεγγύη των μελών της Εταιρείας.

β)    Με την αρωγή των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, των Ιατρικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Νοσοκομείων της Χώρας.

γ)    Με την συμμετοχή της Εταιρείας στις Διεθνείς Οργανώσεις του κλάδου και την ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων και Αλλοδαπών Χειρουργών Παίδων.

δ)    Με την προώθηση μελετών και προτάσεων για την παροχή υψηλότερου επιπέδου παιδοχειρουργικών φροντίδων στον πληθυσμό.

ε)    Με εισηγήσεις για την βελτίωση των συνθηκών άσκησης της Χειρουργικής των Παίδων και του τρόπου εκπαίδευσης των Ελλήνων Χειρουργών Παίδων.

ς)    Με ενέργειες για την προστασία του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας των μελών της Εταιρείας, της επιστημονικής τους ανεξαρτησίας, της υπεύθυνης  άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και του επαγγελματικού τους ρόλου στην κοινωνία.

ζ)    Με την πραγματοποίηση δημοσίων επιστημονικών συνεδριάσεων των μελών της Εταιρείας και τη σύγκληση «Πανελληνίων Συνεδρίων Χειρουργικής Παίδων» (Αρθρο 9/4α).

η)    Με την συνεργασία και την διοργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιατρικά σωματεία και συλλόγους.

θ)    Με την έκδοση περιοδικού της Εταιρείας, υπό την δίγλωσση ονομασία «Ελληνική Χειρουργική- Acta Paedocirurgica Hellenica» ή όποιας άλλης εκδόσεως.

ι)    Με την δημιουργία βιβλιοθήκης  στα γραφεία της: Αιτωλίας 3-5, 115 26 Αμπελόκηποι.

ια)   Με την προκήρυξη βραβείων και την χορήγηση υποτροφιών.

ιβ)   Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

1.   Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά, πάρεδρα, ομότιμα, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

α)   Δόκιμα μέλη είναι γιατροί ειδικευόμενοι στην Χειρουργική Παίδων για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην Χειρουργική Παίδων.

β)   Τακτικά μέλη είναι Χειρουργοί Παίδων Ελληνικής Υπηκοότητας ή Καταγωγής, που κατέχουν νόμιμα ημεδαπό τίτλο ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων και εξασκούν ενεργά και ευδόκιμα το επάγγελμά τους ελεύθερα, ή με οποιοδήποτε εξηρτημένη σχέση. Όλα τα ιδρυτικά μέλη έχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους.

γ)   Πάρεδρα μέλη είναι γιατροί ή άλλοι επιστήμονες που ασχολούνται, τουλάχιστον από 10-ετίας και από υπεύθυνη θέση, με την υγεία της Παιδικής ηλικίας και έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική και επαγγελματική δράση.

δ)   Ομότιμα μέλη ονομάζονται τα τακτικά και πάρεδρα μέλη μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό άσκηση του επαγγέλματος.

ε)   Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι Χειρουργοί Παίδων ή γιατροί άλλων ειδικοτήτων που κατοικούν μόνιμα και εξασκούν το επάγγελμά τους στο εξωτερικό.

ς)   Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται διακεκριμένοι Παιδοχειρουργοί από την Αλλοδαπή, με αναγνωρισμένη συμβολή και δράση στον κλάδο της Χειρουργικής των Παίδων. Στα επίτιμα μέλη της Εταιρείας συγκαταλέγονται και τα επίτιμα μέλη της άλλοτε Ελληνικής Παιδοχειρουργικής Εταιρείας.

2.   Τα Τακτικά, Πάρεδρα και Δόκιμα μέλη έχουν υποχρέωση καταβολής ετησίας συνδρομής υπέρ της Εταιρείας. Η συνδρομή κλιμακώνεται για τα δόκιμα μέλη στο 1/2 και για τα πάρεδρα στα 2/3 της συνδρομής των τακτικών μελών της Εταιρείας.

1.   Κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των τακτικών μελών της (άρθρο 5), η οποία αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος καταστατικού.

2.   Με αρχαιρεσίες (άρθρο 6) μεταξύ των τακτικών μελών της Εταιρείας που έχουν αποκλειστικό δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» αναδεικνύονται Διοικητικά Συμβούλια (ΔΣ) διετούς θητείας (άρθρο7), τα οποία αναλαμβάνουν την διοίκηση της Εταιρείας. Μαζί με κάθε ΔΣ εκλέγεται Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ), στην οποία ανατίθεται ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του ΔΣ. Η ΓΣ εκλέγει επίσης και τους Αντιπροσώπους της Εταιρείας στις διεθνείς οργανώσεις και σωματεία που συμμετέχει. Αντιπρόσωποι εκλέγονται μέλη της Εταιρείας που έχουν χρηματίσει μέλη του ΔΣ. Η θητεία των Αντιπροσώπων είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί.

3.   Στα ΔΣ παρέχεται το δικαίωμα να αποφασίζουν, εκτός των διοικητικών υποθέσεων, για οικονομικά θέματα της Εταιρείας (άρθρο 8), για τις επιστημονικές δραστηριότητες (άρθρο 9), τις διεθνείς σχέσεις της (άρθρο 10) και για την εκλογή νέων μελών (άρθρο 11). – Τα ΔΣ έχουν ακόμη αρμοδιότητα ελέγχου των μελών της Εταιρείας ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και δικαιοδοσία για την εκδίκαση τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων τους (άρθρο 12). – Γενικώς τα ΔΣ αποφασίζουν για τις υποθέσεις της Εταιρείας που δεν απαιτούν, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, απόφαση της ΓΣ. Εν τούτοις, θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος παραπέμπονται προς λήψη αποφάσεων στην ΓΣ.

4.   Η ΓΣ αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που απασχολούν την Εταιρεία, για τα πεπραγμένα και τις εισηγήσεις των ΔΣ της και για κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τα μέλη της. – Για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό, η ΓΣ αποφασίζει σύμφωνα με το πνεύμα των ρητών διατάξεών του και με γνώμονα το συμφέρον και την εξυπηρέτηση του σκοπού ίδρυσης της Εταιρείας.

5.   Για την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας, η ΓΣ και το ΔΣ μπορούν να συγκροτούν επιτροπές από  μέλη της, στις οποίες αναθέτουν την μελέτη οργανωτικών, διοικητικών, επιστημονικών ή επαγγελματικών θεμάτων που προκύπτουν. – Οι επιτροπές παύουν να υφίσταται μετά τον καθορισμένο χρόνο συστάσεώς των μέσα στον οποίο οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο που τους ανατέθηκαν και να έχουν υποβάλει εγγράφως τα πορίσματα ή τις εισηγήσεις και τις προτάσεις τους. –Μη ανταποκρινόμενες στο έργο που τους ανατίθεται, αντικαθίστανται μετά από έγγραφη προειδοποίηση.

1α.   Η ΓΣ αποτελείται από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στις ΓΣ έχουν εκείνα τα τακτικά μέλη, που έχουν καταβάλει την συνδρομή τους για το τρέχον και τα προηγούμενα έτη. – Η εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής διενεργείται και τελειώνει πριν από την έναρξη των εργασιών της ΓΣ.

1β.   Τις εργασίες των ΓΣ διευθύνει ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας και ο Γραμματεύς εκτελεί χρέη πρακτικογράφου. – Το συντασσόμενο πρακτικό, που καταχωρείται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας, αναφέρονται ονομαστικώς τα συμμετέχοντα στην ΓΣ μέλη και καταγράφονται οι γενόμενες συζητήσεις και οι λαμβανόμενες αποφάσεις.

1γ.   Στην ΓΣ παρίστανται τα δόκιμα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2α.   Οι αποφάσεις των ΓΣ λαμβάνονται με φανερή δι’ ανατάσεως ψηφοφορία των συμμετεχόντων μελών πάντοτε κατά πλειοψηφία. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. – Μυστική ψηφοφορία, εκτός των αρχαιρεσιών, διενεργείται εάν η ίδια η ΓΣ ήθελε αποφασίσει μυστική ψηφοφορία για συγκεκριμένο θέμα. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου δια δημοσίας δηλώσεώς του.

2β.   Απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών της Εταιρείας, που δικαιούνται συμμετοχής στην ΓΣ και αποτελούν τουλάχιστον το 50% των ταμιακώς εν τάξει τακτικών μελών απαιτείται προκειμένου να αποφασισθούν α) διάλυση της Εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού της, γ) εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, ή δ) αποχώρηση της Εταιρείας από τις διεθνείς οργανώσεις που συμμετέχει.

2γ.   Πρόταση που καταψηφίστηκε από την ΓΣ, δεν μπορεί να υποβληθεί και πάλι τον ίδιο ημερολογιακό χρόνο.

3α.   Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά ανά διετία τον μήνα Φεβρουάριο για: α) την παραίτηση, λογοδοσία και απαλλαγή του ΔΣ της Εταιρείας, β) για αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου ΔΣ και ΕΕ, γ) για την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού της επόμενης χρήσεως και δ) για να αποφασίσει για κάθε άλλο θέμα που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση συγκλήσεώς της.

3β.   Η ΓΣ συνέρχεται επίσης εκτάκτως, οποτεδήποτε άλλοτε κατά την κρίση του ΔΣ παρίσταται ανάγκη να ζητηθεί (άρθρο5/4β).

4α.   Τακτικές ή έκτακτες ΓΣ συγκαλούνται από το ΔΣ της Εταιρείας δια ταχυδρομήσεως προσκλήσεως σε όλα τα μέλη της, η οποία ορίζει τον τόπο και χρόνο που θα λάβει χώρα η ΓΣ, τα θέματα που θα συζητηθούν και, προκειμένου περί αρχαιρεσιών, τις κάθε φορά προκηρυσσόμενες για εκλογή θέσεις. – Στην ταχυδρομούμενη πρόσκληση προκαθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος επαναληπτικής συνόδου της ΓΣ, για την περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία.

4β.   Η ΓΣ συγκαλείται επίσης μετά από έγγραφη προς το ΔΣ αίτηση 15 τακτικών μελών της Εταιρείας, που περιλαμβάνει τα προς συζήτησιν θέματα, οπότε το ΔΣ οφείλει να συγκαλέσει ΓΣ μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της αιτήσεως.

5α.   Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/2 των δικαιουμένων συμμετοχής τακτικών μελών της Εταιρείας. Η απαρτία ελέγχεται και βεβαιώνεται από κοινού, από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Εταιρείας. – Όταν δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η ΓΣ επαναλαμβάνεται εντός 10 ημερών και λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών, πάντως όμως ποτέ μικρότερου των 15. Σ’ αυτήν την περίπτωση, συγκαλείται νέα ΓΣ εντός 2 μηνών.

5β.   Αν η ΓΣ πρόκειται να αποφασίσει: α) για την απαλλαγή του λογοδοτούντος ΔΣ, β) για οικονομικά θέματα, όπως η διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, ή έγκριση των υποβαλλομένων απολογισμών και προϋπολογισμών, ή η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τακτικά μέλη, γ) για την εκδίκαση πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών, είναι απαραίτητο να παρίσταται το 1/2 των δικαιουμένων ψήφου τακτικών μελών της Εταιρείας (απαρτία πρώτης προσκλήσεως). Όταν δεν επιτυγχάνεται η απαρτία αυτή, καμία απόφαση δεν λαμβάνεται για τα ανωτέρω θέματα και η ΓΣ επαναλαμβάνεται επίσης εντός δύο μηνών.

1α.   Αρχαιρεσίες μεταξύ των τακτικών μελών για την ανάδειξη του ΔΣ και της ΕΕ της Εταιρείας διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία κατά την διάρκεια των ανά διετία τακτικών ΓΣ, μετά από υποβολή εγγράφων υποψηφιοτήτων.

1β.   Με την ίδια διαδικασία των αρχαιρεσιών εκλέγονται ανά 4-ετία και οι αντιπρόσωποι που διαπιστεύονται στις διεθνείς οργανώσεις που συμμετέχει η Εταιρεία.

2α.   Στις αρχαιρεσίες δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ΓΣ.

2β.   Δικαίωμα εκλογής και επανεκλογής έχουν τα μέλη: α) που δικαιούνται συμμετοχής στην ΓΣ, β) έχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Εταιρείας και γ) παρέστησαν τουλάχιστον στις μισές από τις επιστημονικές συγκεντρώσεις τα τελευταία 3 χρόνια.

2γ.   Για την εκλογή Προέδρου του ΔΣ, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέως, Ταμία και αντιπροσώπων απαιτούνται τα εξής: α) οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν χρηματίσει μέλη του ΔΣ της Εταιρείας. β) Στα αξιώματα του Προέδρου και Αντιπροέδρου εκλέγονται τακτικά μέλη που μετέχουν στην Εταιρεία από 5-ετίας και στα αξιώματα του Γραμματέως και του Ταμία τακτικά μέλη που μετέχουν στην Εταιρεία από 3-ετίας. Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί κάθε τακτικό μέλος της Εταιρείας.

2δ.   Η θέση του αντιπροσώπου δεν είναι ασυμβίβαστη με τις θέσεις μέλους του ΔΣ ή της ΕΕ.

2ε.   Οι υποψήφιοι για την ΕΕ δεν επιτρέπεται να μετέχουν στο ΔΣ του οποίου την οικονομική διαχείριση προορίζονται να ελέγχουν.

3α.   Οι προκηρυσσόμενες  κάθε φορά θέσεις, η θητεία των εκλεγομένων και η προθεσμία της υποβολής υποψηφιοτήτων περιλαμβάνονται απαραιτήτως στην πρόσκληση συγκλήσεως της ΓΣ.

3β.   Οι έγγραφες υποψηφιότητες των μελών πρέπει να έχουν παραληφθεί από την γραμματεία της Εταιρείας, το λιγότερο 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της ΓΣ και οι υποψήφιοι να έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους. Στην αίτηση αναφέρεται και η θέση για την οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα.

3γ.   Το ΔΣ συνερχόμενο προ των αρχαιρεσιών, ελέγχει το εκλόγιμο κάθε υποψηφίου και συμπεριλαμβάνει ή όχι αυτούς στο ψηφοδέλτιο. – Εάν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, με απόφαση του ΔΣ, το ψηφοδέλτιο συμπληρώνεται για τις αντίστοιχες θέσεις με τα ονόματα των ήδη εκλεγμένων μελών των οποίων λήγει η θητεία.

3δ.   Το ψηφοδέλτιο το οποίο είναι ενιαίο, συντάσσεται με χωριστή αναφορά των υποψηφίων για την εκάστοτε θέση στο ΔΣ, ήτοι Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως, Ταμείου ή Μέλους.

4α.   Προ της ψηφοφορίας, με πρόταση του προέδρου της ΓΣ, εκλέγεται 3-μελής Εφορευτική Επιτροπή από μη υποψήφια μέλη, η οποία αναλαμβάνει και είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

4β.   Η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει σε κάθε μέλος της σε απαρτία ευρισκομένης ΓΣ ψηφοδέλτιο και φάκελο, που έχουν ετοιμασθεί από τον γραμματέα της Εταιρείας και καλεί ονομαστικώς αυτά για την εκπλήρωση του δικαιώματός τους. –Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, αποσφραγίζεται η ψηφοδόχος, καταμετρούνται τα ψηφοδέλτια και οι σταυροί προτιμήσεως κάθε υποψηφίου και ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Επί ισοψηφίας υποψήφιων τίθεται κλήρος.

4γ.   Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να καταθέσει αυθημερόν μονογεγραμμένα τα ψηφοδέλτια στη γραμματεία της Εταιρείας και να συντάξει και υπογράψει σχετικό πρακτικό, το οποίο ενσωματώνεται στο πρακτικό, το οποίο ενσωματώνεται στο πρακτικό της ΓΣ.

5.   Θέσεις παραιτουμένων, διαγραφομένων ή εκλιπόντων κατά την διάρκεια της θητείας του μελών, εκλεγμένων είτε στη διοίκηση της Εταιρείας, είτε ως αντιπροσώπων, επαναπροκηρύσσονται κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ. – Για την πλήρωση των κενών θέσεων σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι διαδικασίες συγκλήσεως ΓΣ και αρχαιρεσιών επαναλαμβάνονται και γίνεται νέα με μυστική ψηφοφορία εκλογή σε έκτακτη ΓΣ της Εταιρείας

1α.   Η διοίκηση της Εταιρείας είναι συλλογική. Ανατίθεται για μία διετία από την ΓΣ, σε αιρετό και υπόλογο προς αυτήν 9-μελές ΔΣ, αποτελούμενο από τακτικά μέλη που έχουν το δικαίωμα εκλογής στην διοίκηση της Εταιρείας. – Η θητεία κάθε ΔΣ είναι διετής.

1β.   Το ΔΣ απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και πέντε συμβούλους. Στις αρχαιρεσίες εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και τρεις σύμβουλοι. Οι δύο θέσεις συμβούλων καταλαμβάνονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του προηγούμενου ΔΣ. Στο ΔΣ μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο και οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι της Εταιρείας εφ’ όσον συζητείται θέμα της αρμοδιότητας των.

2.   Μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή κάθε ΔΣ, συνέρχονται το παλαιό και το νέο ΔΣ της Εταιρείας και γίνεται η παράδοση και παραλαβή της διοίκησης και των περιουσιακών στοιχείων της δια πρωτοκόλλου, που υπογράφεται  απ’ όλους τους παρευρισκομένους και καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας.

3α.   Το ΔΣ κατά την διάρκεια της θητείας του, προσκαλούμενο από τον πρόεδρο του, συνέρχεται και αποφασίζει για τις υποθέσεις της Εταιρείας που έχει αρμοδιότητα (άρθρο 4/3), τηρούμενων πρακτικών κάθε συνεδριάσεώς του.

3β.   Το ΔΣ συνεδριάζει υποχρεωτικά κάθε τρίμηνο ή ενωρίτερα εφ’ όσον υπάρχουν θέματα προς λήψιν αποφάσεων. – Συνεδρίαση του ΔΣ γίνεται επίσης αν ζητηθεί από 3 μέλη του.

3γ.   Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και μπορούν να ληφθούν αποφάσεις εφ’ όσον παρίσταται στις συνεδριάσεις 5 από τα μέλη του. – Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. – Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

3δ.   Τον πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος  και αυτόν ο αρχαιότερος στο μητρώο της Εταιρείας σύμβουλος.

3ε.   Για θέματα ιδιαίτερης σημασίας που απασχολούν το ΔΣ, μπορούν να καλούνται στις συνεδριάσεις του για να εκφέρουν την γνώμη τους οι διατελέσαντες πρόεδροι και γραμματείς της Εταιρείας.

4α.   Τελειώνοντας η θητεία κάθε ΔΣ, συγκαλείται η ανά διετία τακτική ΓΣ της Εταιρείας ενώπιον της οποίας το ΔΣ υποβάλει την παραίτησή του, λογοδοτεί λεπτομερώς για τα πεπραγμένα του και ζητεί την απαλλαγή του. – Ο πρόεδρος αναφέρει και αιτιολογεί τις αποφάσεις που ελήφθησαν, ο γραμματεύς εκθέτει το επιστημονικό έργο που συντελέσθηκε και ο ταμίας γνωστοποιεί τον απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα της θητείας του ΔΣ, που συνοδεύεται απαραίτητα από πρακτικό ελέγχου της ΕΕ.

4β.   Στην ίδια ΓΣ υποβάλλεται για έγκριση ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας για την επόμενη διαχειριστική περίοδο, που έχει αποφασίσει το παραιτούμενο ΔΣ και υποχρεώνεται να εφαρμόσει το διάδοχο ΔΣ της Εταιρείας.

4γ.   Μόνο η ΓΣ αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη. Η απόφαση λαμβάνεται υπό την προϋπόθεση της διατάξεως του άρθρου 5/5β.

5.   Τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ασκούντες τα πολιτικά τους δικαιώματα ή Ελληνικής καταγωγής τακτικά μέλη1. Είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. – Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρέστησαν ή που παρέστησαν και διαφώνησαν. Η διαφωνία τους αποδεικνύεται από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, τα οποία συντάσσονται από τον γραμματέα και υπογράφονται από όλους τους παρισταμένους.

 

____________________

1 Η συμπλήρωση αυτή δεν είχε προταθεί στην καταστατική ΓΣ αλλά είναι σύμφωνη με όσα ψηφίστηκαν στα προηγούμενα άρθρα για την συμμετοχή μελών Ελληνικής καταγωγής στα της Εταιρείας.

1.   Οι δαπάνες λειτουργίας της Εταιρείας, αντιμετωπίζονται με τακτικούς και έκτακτους πόρους. – Τακτικοί οικονομικοί πόροι είναι η ετήσια συνδρομή των μελών της, το δικαίωμα της εγγραφής νέων εταίρων και οι πρόσοδοι από χρηματική ή κτηματική περιουσία της Εταιρείας. – Έκτακτοι πόροι είναι ενδεχομένως δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομίες ή άλλες επιχορηγήσεις και ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών της Εταιρείας, καθώς και τυχόν πλεονάσματα της διαχειρίσεως των οργανουμένων από την Εταιρεία συνεδρίων.

2α.   Η οικονομική διαχείριση της Εταιρείας είναι υπεύθυνο έργο των ΔΣ της, τα οποία αναλαμβάνουν τη διαφύλαξη της περιουσίας της και αποφασίζουν την επωφελέστερη νόμιμη τοποθέτησή της.

2β.   Τα ΔΣ μπορούν να αποφασίζουν την πρόσκτηση ακίνητης περιουσίας και την αποδοχή δωρεών ή κληροδοτημάτων, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα εκποιήσεως περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας χωρίς απόφαση της ΓΣ.

2γ.   Το ταμείο της Εταιρίας οφείλει να είναι κατατεθειμένο σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε λογαριασμό άλλου αναγνωρισμένου  πιστωτικού οργανισμού. – Ο ταμίας δεν μπορεί να κρατεί στα χέρια  του χρηματικό ποσό μεγαλύτερο των Ε=1000.

3α.   Το χρονικό διάστημα της θητείας κάθε ΔΣ αποτελεί χωριστή και ανεξάρτητη διαχειριστική περίοδο.

3β.   Οι εισπράξεις και δαπάνες κάθε διαχειριστικής περιόδου προκαθορίζονται στο σύνολο και στα επί μέρους κονδύλια από προϋπολογισμό που εισηγείται στην τακτική ΓΣ το παραιτούμενο ΔΣ, εγκρίνεται απ’ αυτήν και είναι δεσμευτικός για το εκλεγόμενο ΔΣ της Εταιρείας. – Με τον προϋπολογισμό καθορίζεται ετησίως από το ΔΣ και το ποσό της υποχρεωτικής συνδρομής των μελών της Εταιρείας (άρθρο 3/2).

3γ.   Τυχόν έκτακτες δαπάνες ή αναγκαίες υπερβάσεις δαπανών επιτρέπονται μετά την απόφαση του ΔΣ μέχρι το ποσό των Ε=3000. Μεγαλύτερες δαπάνες χρειάζονται την έγκριση της ΓΣ.

3δ.   Ειδικές ανάγκες της Εταιρείας μπορούν να αντιμετωπισθούν με επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη. Η απόφαση λαμβάνεται από την ΓΣ, μετά από εισήγηση του ΔΣ και την προϋπόθεση της διατάξεως του άρθρου 5/5β.

4α.   Η διαχείριση κάθε ΔΣ υπόκειται σε έλεγχο από την ΕΕ, που εκλέγεται μαζί με αυτό και ενεργεί ως εκπρόσωπος και κατ’ εξουσιοδότηση της ΓΣ, προς την οποία  και απευθύνεται.

4β.   Η διετούς θητείας αιρετή ΕΕ της οικονομικής διαχειρίσεως  της Εταιρείας αποτελείται από 3 ισότιμα μεταξύ τους  μέλη. – Η εκλογιμότητα των υποψηφίων και η διαδικασία εκλογής τους περιλαμβάνεται στο περί αρχαιρεσιών άρθρο 6 του καταστατικού.

5α.   Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως της Εταιρείας ή της διαχείρισης των συνεδρίων της διενεργείται μετά από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του ΔΣ προς τα μέλη της ΕΕ, που κοινοποιείται και στον ταμία της Εταιρείας.

5β.   Η εξέλεγξη πραγματοποιείται: α) προ της συγκλήσεως των τακτικών ΓΣ της Εταιρείας και περιλαμβάνει τη διαχείριση της περιόδου της θητείας του παραιτουμένου ΔΣ και β) οποτεδήποτε άλλοτε ο πρόεδρος της Εταιρείας την θεωρεί αναγκαία, για συγκεκριμένη αιτία ή για ορισμένο χρονικό διάστημα.

5γ.   Μετά από κάθε έλεγχο, ο οποίος οφείλει να περατούται εντός 2 ημερών, η ΕΕ υποχρεούται σε σύνταξη και υπογραφή πρακτικού που παραδίδει στον πρόεδρο του ΔΣ για να καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας και να γνωστοποιηθεί στην ΓΣ.

1α.   Οι δημόσιες επιστημονικές συνεδριάσεις αποτελούν βασικό έργο της Εταιρείας. Αποβλέπουν, γενικά, στην ευρύτερη γνωστοποίηση των προόδων και των εξελίξεων στην Χειρουργική των Παίδων και ειδικότερα α) στην παρουσίαση και κριτική του επιστημονικού έργου των μελών της β) στην ανανέωση, εκσυγχρονισμό και επέκταση των επαγγελματικών ικανοτήτων τους και γ) στην συμπλήρωση της εκπαιδεύσεως των δοκίμων μελών της Εταιρείας.

1β.   Η παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων είναι υποχρεωτική για τα μέλη της Εταιρείας. – Η παρουσία τους αποδεικνύεται από την υπογραφή τους σε τηρούμενο από τον γραμματέα της Εταιρείας βιβλίο.

2α.   Οι επιστημονικές συγκεντρώσεις διοργανώνονται από το ΔΣ της Εταιρείας και πραγματοποιούνται οπουδήποτε της Ελλάδος, είτε υπό μορφήν «Πανελληνίων Συνεδρίων Χειρουργικής Παίδων» είτε υπό τη μορφή επιστημονικού συμποσίου, σεμιναρίου, ενημερώσεως επί παιδοχειρουργικών θεμάτων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, συζητήσεων, στρογγύλης τραπέζης, διαλέξεων, επιστημονικών ανακοινώσεων ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή θεωρεί σκόπιμη και εφικτή το ΔΣ.

2β.   Με ευθύνη του ΔΣ επιτρέπεται η ανάθεση της οργάνωσης και πραγματοποίησης επιστημονικών εκδηλώσεων σε μέλη της Εταιρείας που είναι μονίμως εγκατεστημένα εκεί που θα λάβει χώρα η συγκέντρωση.

2γ.   Επιστημονικές εκδηλώσεις  που απαιτούν μεγαλύτερη προετοιμασία και έχουν προγραμματισθεί για μεταγενέστερο χρόνο από την θητεία του ΔΣ, είναι υποχρεωτικές για το διάδοχο ΔΣ της Εταιρείας.

2δ.   Δαπάνες απαιτούμενες για επιστημονικές συγκεντρώσεις καταβάλλονται από το ταμείο της Εταιρείας, εφ’ όσον υπάρχει σχετική πίστωση στον οικονομικό προϋπολογισμό της.

3α.   Κύριοι ομιλητές στις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας είναι τα μέλη της ή προσκεκλημένοι. – Άλλοι επιστήμονες μπορούν να ανακοινώσουν εργασίες, εφ’ όσον τα θέματά τους υπάγονται στο γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής Παίδων ή έχουν γενικότερο ενδιαφέρον.

3β.   Το ΔΣ της Εταιρείας, ενεργώντας ως Επιστημονική Επιτροπή έχει το δικαίωμα της κρίσεως και επιλογής των εργασιών που ανακοινώνονται στις επιστημονικές συνεδριάσεις. – Επιδίωξη του ΔΣ είναι η ενεργός συμμετοχή των μελών της Εταιρείας και κριτήριο η πρωτοτυπία και ποιότητα των ανακοινώσεών τους. – Οι συγγραφείς υποβάλλουν το κείμενο ή περίληψη της ομιλίας τους και ειδοποιούνται εγκαίρως για την αποδοχή της εργασίας τους και την ημερομηνία της ανακοινώσεώς τους.

3γ.   Το ΔΣ εκτελεί επίσης χρέη Συντακτικής Επιτροπής του επισήμου περιοδικού οργάνου της Εταιρείας, πλαισιούμενου από 3 τακτικά μέλη της Εταιρείας, που επιλέγονται από το ΔΣ με κριτήριο την συγγραφική τους πείρα. Η Συντακτική αυτή Επιτροπή επιλέγει τις υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες. Τα ως άνω 3 τακτικά μέλη θητεύουν επί μία τετραετία και αντικαθίστανται ή ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ. Υπεύθυνος συντάξεως είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Εταιρείας αναπληρούμενος επί κωλύματος από ένα από τα ως άνω επιλεγμένα τακτικά μέλη με την ίδια απόφαση του ΔΣ που επιλέγει τα μέλη αυτά. Ο ως άνω αναπληρών τον Πρόεδρο είναι και ο συντονιστής της επιτροπής.

4α.   Κανονισμός ψηφιζόμενος από την ΓΣ θέλει ρυθμίσει λεπτομερώς τα αφορώντα στην διοργάνωση και σύγκληση των Πανελλήνιων Συνεδρίων Χειρουργικής Παίδων, που καθιέρωσε η Εταιρεία και που ορίζεται να γίνονται ανά διετία. Στα ενδιάμεσα το ΔΣ οργανώνει, ή αναθέτει την οργάνωση μικρότερης εκτάσεως συνεδρίου ή συμποσίου.

4β.   Τα συνέδρια της Εταιρείας έχουν την δική τους διαχείριση, για την οποία είναι υπόλογο το μέλος που αναλαμβάνει την προεδρία τους. – Το υπόλοιπο, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά των εισπράξεων και δαπανών τους, εισάγονται 2 μήνες μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου στο ταμείο της Εταιρείας και υπόκεινται σε έλεγχο από την ΕΕ.

1α.   Η εκπροσώπηση της Εταιρείας στις συνόδους των διεθνών οργανώσεων που συμμετέχει (άρθρο 1/4), γίνεται από αιρετούς διαπιστευμένους αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται κάθε 4-ετία μεταξύ των τακτικών μελών της. – Οι θέσεις των αντιπροσώπων είναι τιμητικές και οι εκλεγόμενοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ της Εταιρείας άνευ ψήφου, εφ’ όσον συζητείται θέμα της αρμοδιότητός  των (άρθρο 7/1β).

1β.   Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται κατόπιν υποβολής υποψηφιοτήτων, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιείται και στις αρχαιρεσίες. – Τα προσόντα των υποψηφίων αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

2α.   Οι αντιπρόσωποι, καλούμενοι να λάβουν μέρος σε συνεδριάσεις των οργάνων που έχουν διαπιστευθεί, μετακινούνται με δικές τους δαπάνες.

2β.   Σε περίπτωση κωλύματος αντιπροσώπου να παραστεί σε συνεδρίαση που έχει κληθεί, ειδοποιείται εγκαίρως το ΔΣ, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να χορηγήσει παραστατικό έγγραφο αντιπροσωπεύσεως της Εταιρείας σε άλλο τακτικό μέλος.

3α.   Οι αντιπρόσωποι, σε όλα τα θέματα που απασχολούν τις συνόδους των διεθνών οργανισμών στις οποίες λαμβάνουν μέρος, υποστηρίζουν τις επίσημες θέσεις της Εταιρείας, όπως αυτές αποφασίζονται από το ΔΣ.

3β.   Μετά από κάθε εκπροσώπηση οι αντιπρόσωποι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στην γραμματεία της Εταιρείας έγγραφη έκθεση, η οποία συζητείται σε συνεδρίαση του ΔΣ μαζί με τα αποστελλόμενα από την οργάνωση πρακτικά. – Υποχρεώνονται επίσης στην διεξαγωγή της αλληλογραφίας τους δια του πρωτοκόλλου της Εταιρείας.

4α.   Με απόφαση του ΔΣ της, μπορεί η Εταιρεία να συμμετέχει και σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές ενώσεις και ομοσπονδίες επιστημονικών σωματείων, αφ’ όσον συγκλείνουν οι σκοποί.

4β.   Η διακοπή των συμμετοχών και συνεργασιών και η αποχώρηση της Εταιρείας από τις διεθνείς οργανώσεις που συμμετέχει αποφασίζεται μόνον από την ΓΣ των τακτικών μελών της (άρθρο 5/2β).

1α.   Τα δόκιμα μέλη (άρθρο 3/1α) εγγράφονται στο μητρώο της Εταιρείας, κατόπιν προτάσεως 3 τακτικών μελών, με απόφαση του ΔΣ της. – Η αίτηση του ενδιαφερόμενου πρέπει να είναι προσυπογεγραμμένη από τους προτείνοντες και να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές του και την επιστημονική σταδιοδρομία του. Επίσης κατατίθεται φωτοτυπία του πτυχίου και βεβαίωση του Δ/ντου της αντίστοιχης Κλινικής ότι ασκείται για την απόκτηση της ειδικότητας της Χειρουργικής των παίδων.

1β.   Ως τακτικά μέλη (άρθρο 3/1β) εκλέγονται τα Ελληνικής Υπηκοότητας ή Ελληνικής Καταγωγής άτομα που κατέχουν νόμιμα ημεδαπό τίτλο ή ισότιμο αναγνωρισμένο ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων, κατά την ισχύουσα νομοθεσία αποκτήσεως τούτου.- Μετά από αίτησή τους συνοδευόμενη από αντίγραφο του πτυχίου της Ιατρικής, της άδειας ασκήσεως της ειδικότητας και βιογραφικού σημειώματος, το ΔΣ αποφασίζει για την υποψηφιότητά τους, με κύριο κριτήριο το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει και την συμβολή τους στο έργο της Εταιρείας, και εισηγείται αναλόγως στην ΓΣ. – Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν απουσιάσει από τις μισές τουλάχιστον επιστημονικές συγκεντρώσεις που έγιναν την τελευταία 3-ετία. Στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να έχουν υποβάλει προς κρίση δύο τουλάχιστον εργασίες για να ανακοινωθούν στις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας (άρθρο 5/5β).- Το ΔΣ αποφασίζει διά ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή τους η οποία αναμένεται την επόμενη ΓΣ.

1γ.   Για την εκλογή των παρέδρων μελών (άρθρο 3/1γ) απαιτείται έγγραφη των ενδιαφερόμενων αίτηση, προσυπογεγραμμένη από 3 τακτικά μέλη και συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα. – Το ΔΣ κρίνει επισταμένως τα προσόντα των υποψηφίων και με αιτιολογημένη απόφασή του εισηγείται στην ΓΣ, η οποία αποφασίζει ομοίως δια ψηφοφορίας και επί παρουσίας του 1/2 των δικαιούμενων ψήφου τακτικών μελών της Εταιρείας (άρθρο 5/5β).

1δ.   Στην κατηγορία των ομότιμων μελών (άρθρο 3/1δ) μετατάσσονται, κατόπιν έγγραφης αιτήσεώς τους, τα τακτικά και πάρεδρα μέλη της Εταιρείας, εφ’ όσον έπαυσαν να ασκούν το επάγγελμά τους. – Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του ΔΣ. – Τα ανακηρυσσόμενα ως ομότιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας συνδρομής. – Απ’ αυτά, τα πρώην τακτικά μέλη διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στις ΓΣ της Εταιρείας, αλλά δεν έχουν ψήφο, ούτε εκλέγονται.

1ε.   Τα αντεπιστέλλοντα μέλη (άρθρο 3/1ε) και επίτιμα μέλη (άρθρο 3/1ς) ανακηρύσσονται με απόφαση του ΔΣ, κατόπιν έγγραφης προτάσεων 5 τακτικών μελών της Εταιρείας και υποβολής βιογραφικού σημειώματος (curriculum vitae) των προτεινομένων.

2α.   Οι αιτήσεις για την εκλογή των δοκίμων, τακτικών και παρέδρων μελών πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο  καταβολής στο ταμείο της Εταιρείας ποσού αντιστοίχου με την ετήσια συνδρομή, που εισπράττεται ως δικαίωμα εγγραφής των υποψηφίων. – Επί μη εκλογής τους το παράβολο δεν επιστρέφεται.

2β.   Προκειμένου να αποφασίσει ή να εισηγηθεί την εκλογή κάποιας κατηγορίας μελών, το ΔΣ δικαιούται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο ή τους προτείνοντες, οποιοδήποτε κατά την κρίση του άλλο στοιχείο θεωρήσει απαραίτητο.

2γ.   Η συμβολή και συμμετοχή των υποψηφίων τακτικών μελών στις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας, πιστοποιείται από τον γραμματέα του ΔΣ, μετά από έλεγχο του τηρούμενου βιβλίου παρουσιών τους σ’ αυτές (άρθρο 9/1β).

2δ.   Επί αρνητικής εισηγήσεως του ΔΣ ή ψήφου της ΓΣ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει για ακόμα μια φορά αίτηση μετά πάροδο ενός χρόνου.

3.   Τα νέα μέλη της Εταιρείας εφοδιάζονται με δίπλωμα αναγνωρίσεώς τους, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο και γραμματέα του ΔΣ. – Αντίγραφα απολεσθέντων διπλωμάτων χορηγούνται με ευθύνη του γραμματέα της Εταιρείας, μετά από έλεγχο των αρχείων της

1α.   Τα μέλη έχουν καθήκον να εργάζονται για τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας και να μεριμνούν για την πρόοδό της. – Η ενεργός συμμετοχή των μελών στη λειτουργία της Εταιρείας, η συμβολή τους στο επιστημονικό έργο της και η παροχή των υπηρεσιών τους και γνώσεων στις συνιστώμενες επιτροπές είναι υποχρεωτική.

1β.   Τα μέλη υποχρεούνται να αποδέχονται τις αποφάσεις της Εταιρείας και των εκάστοτε ΔΣ και να συνεργάζονται με την γραμματεία της Εταιρείας για την υλοποίησή τους.

1γ.   Τα μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν γραπτώς στην Εταιρεία κάθε επιστημονική και επαγγελματική τους δραστηριότητα.

2α.   Για την αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας , τα τακτικά, πάρεδρα και δόκιμα μέλη έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής. – Η συνδρομή κάθε χρόνου πρέπει να καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε χρόνου.

2β.   Η μη εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρεώσεως αποστερεί τα τακτικά μέλη του δικαιώματος να συμμετέχουν στις ΓΣ και στις αρχαιρεσίες, όπως επίσης αποκλείει τις υποψηφιότητές τους για εκλογή στην διοίκηση της Εταιρείας.

2γ.   Η μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής επί 3 συνεχή έτη, αποτελεί αιτία διαγραφής των τακτικών, παρέδρων και δοκίμων μελών από το μητρώο της Εταιρείας. – Η διαγραφή ενεργείται με απόφαση του ΔΣ, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς τους οφειλέτες για την εντός 2-μήνου εξόφληση της υποχρεώσεώς τους, που εμποδίζει τα τακτικά μέλη να εκλεγούν στην διοίκηση της Εταιρείας.

3α.   Τα μέλη οφείλουν να παρακολουθούν τις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας και να υπογράφουν στο τηρούμενο βιβλίο παρουσιών.

3β.   Αδικαιολόγητες απουσίες μελών από τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Εταιρείας συνιστούν παράπτωμα, που εμποδίζει τα τακτικά μέλη να εκλεγούν στην διοίκηση της Εταιρείας.

4α.   Τακτικά μέλη που απουσίασαν χωρίς βάσιμη δικαιολογία και σε Τρίτη κατά σειράν τακτική ΓΣ της Εταιρείας διαγράφονται. – Η απόφαση λαμβάνεται από το ΔΣ της Εταιρείας.

4β.   Η ανωτέρω διάταξη θέλει ισχύσει μετά τριετία από την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

5α.   Πράξεις και ενέργειες μελών ασυμβίβαστες με το σκοπό ή εις βάρος της Εταιρείας και των συναδέλφων τους, θεωρούνται πειθαρχικά παραπτώματα. – πειθαρχικά παραπτώματα είναι επίσης και οι τυχόν παραβάσεις από μέλη της Εταιρείας των παραδεδεγμένων ηθικών κανόνων ή του κοινού δικαίου, της ιατρικής και επιστημονικής αξιοπρέπειας, η αντιδεοντολογική συμπεριφορά και τα αδικαιολόγητα επαγγελματικά σφάλματα.

5β.   Το ΔΣ ενεργώντας ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, επιλαμβάνεται των παραπτωμάτων των μελών της Εταιρείας αυτεπαγγέλτως, κατόπιν εγγράφου καταγγελίας ή μετά από αίτηση ενδιαφερόμενου μέλους.

5γ.   Για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων, το ΔΣ ζητεί υποβολή εντός τακτής προθεσμίας έγγραφης απολογίας από τον εγκαλούμενο, συγκεντρώνει κάθε κατά την κρίση του στοιχείο ή μαρτυρία και αποφασίζει την επιβολή κυρώσεων ή την απαλλαγή του μέλους. – Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις είναι πρόσκαιρη ή οριστική διαγραφή από την Εταιρεία. – Η απόφαση, πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη, κοινοποιείται στον κατηγορούμενο με απόδειξη παραλαβής.

5δ.   Ο κατηγορούμενος δικαιούται να εφεσιβάλει την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και να ζητήσει την εκδίκαση της υποθέσεως από την ΓΣ. – Το ΔΣ υποχρεούται να περιλάβει το θέμα στην πρώτη ΓΣ που θα συγκληθεί, στην οποία το μέλος δύναται να αντικρούσει την κατηγορία, παριστάμενο χωρίς ψήφο ή δια συνηγόρου. – Η ΓΣ αποφασίζει με ψηφοφορία τελεσίδικα, υπό την προϋπόθεση της διατάξεως του άρθρου 5/5β.

6.   Για την εκ νέου εγγραφή στο Μητρώο της Εταιρείας των διαγραφομένων μελών, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του καταστατικού.

1.   Ο πρόεδρος του ΔΣ είναι ο εκάστοτε εκπρόσωπος της Εταιρείας. – Μόνον αυτός ή ο αναπληρωτής του έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας ή δικαστικής αρχής και σε κάθε εξώδικο σχέση της.

2.   Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού της.

3.   Εισηγείται μέτρα και προωθεί ενέργειες που στοχεύουν στην εκπλήρωση του ιδρυτικού σκοπού της Εταιρείας και στην επαύξηση του κύρους της.

4.   Διευθύνει τις εργασίες των ΓΣ και προεδρεύει των συνεδριάσεων του ΔΣ. – Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των λαμβανομένων από τα συλλογικά όργανα της Εταιρείας αποφάσεων. – Υπογράφει τα πρακτικά των ΓΣ και των συνεδριάσεων του ΔΣ, καθώς και τα αποστελλόμενα επίσημα έγγραφα.

5.   Έχει την εποπτεία της προετοιμασίας και πραγμάτωσης των επιστημονικών συνεδριάσεων της Εταιρείας, στις οποίες προεδρεύει.

6.   Ελέγχει τους αντιπροσώπους της Εταιρείας στην εκτέλεση των διδομένων σ’ αυτούς εντολών από το ΔΣ.

7.   Εισηγείται στο ΔΣ ή την ΓΣ την εκλογή νέων μελών της Εταιρείας.

8.   Επιμελείται της περιουσίας και επιστατεί της οικονομικής διαχειρίσεως της Εταιρείας. – Εντέλλεται την πληρωμή δαπανών σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την ΓΣ προϋπολογισμό και εισηγείται στο ΔΣ έκτακτες πιστώσεις, αν παρίσταται ανάγκη. – Επιβλέπει τον ταμία της Εταιρείας και καλεί την ΕΕ να ενεργήσει τακτικό ή έκτακτους ελέγχους. – Προσυπογράφει τον οικονομικό απολογισμό της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα της προεδρίας του. – Είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην ΓΣ οικονομικό προϋπολογισμό για την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

9.   Εφαρμόζει απαρεγκλίτως και άνευ εξαιρέσεων τις διατάξεις του άρθρου 12, ως προς την διαγραφή από το μητρώο της Εταιρείας των μη συμμορφουμένων με τις υποχρεώσεις τους μελών.

10.  Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του υπό την προεδρία του ΔΣ ενώπιον της ΓΣ των τακτικών μελών της Εταιρείας.

1.   Ο εκλεγμένος ανά διετία γραμματέας είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις ΓΣ και τα ΔΣ της Εταιρείας στην διάρκεια της θητείας του.

2.   Ενεργεί την αλληλογραφία της Εταιρείας, φυλάσσει το Αρχείο και κρατεί την σφραγίδα της.

3.   Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρεί κατ’ αύξοντα αριθμό τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

4.   Τηρεί βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας, στο οποίο καταχωρούνται τα συντασσόμενα από τον ίδιο πρακτικά των ΓΣ και των συνεδριάσεων του ΔΣ. – Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται με μέριμνά του τα πρακτικά της ΕΕ και της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών.

5.   Τηρεί μητρώο των μελών της Εταιρείας και επιμελείται της ενημερώσεώς του.

6.   Τηρεί αρχείο των επιστημονικών συγκεντρώσεων της Εταιρείας και βιβλίο των παρουσιών των μελών σ’ αυτές.

7.   Γνωστοποιεί στα μέλη της Εταιρείας τις επιστημονικές συνεδριάσεις της και ενημερώνει περιοδικώς αυτά για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Εταιρείας ή έχει επιστημονικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για τα μέλη.

8.   Εκθέτει στις ετήσιες ΓΣ το επιστημονικό έργο που επιτελέσθηκε από τα εκάστοτε ΔΣ της Εταιρείας στα οποία συμμετέχει.

1.   Ο εκλεγόμενος ανά διετία ταμίας είναι υπεύθυνος για την εμπιστευόμενη σ’ αυτόν χρηματική περιουσία της Εταιρείας. – Κάθε ζημία, που πιθανώς ήθελε προκύψει από παράλειψη του ταμία να εκτελέσει τις λαμβανόμενες από το ΔΣ αποφάσεις για την οικονομική διαχείριση του καταλογίζεται.

2.   Εισπράττει κάθε έσοδο της Εταιρείας και πληρώνει μόνον τις περιλαμβανόμενες στον προϋπολογισμό από την ΓΣ δαπάνες ή εκείνες για τις οποίες έχει αποφασισθεί πρόσθετη πίστωση από το ΔΣ.

3.   Ενεργεί προσωπικά κάθε κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων της Εταιρείας. – Αν το ποσόν του ταμείου υπερβαίνει τα Ε=1000, οφείλει να καταθέτει το επί πλέον ποσόν στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

4.   Τηρεί ημερολογιακό βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταγράφει τις γενόμενες από τον ίδιο με διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεις και τα δικαιολογητικά των εξοφλούμενων απ’ αυτόν δαπανών της Εταιρείας.

5.   Μεριμνά για την είσπραξη της ετήσιας συνδρομής των μελών της Εταιρείας. – Αν παρίσταται ανάγκη εισηγείται στο ΔΣ την πρόσληψη για τον σκοπό αυτό εισπράκτορα, ο οποίος επιλέγεται με δική του ευθύνη για κάθε τυχόν από τον εισπράκτορα ζημία της Εταιρείας. – Την 1η Νοεμβρίου κάθε χρόνου υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως τις οφειλόμενες συνδρομές στα μη εκπληρώσαντα την υποχρέωσή τους μέλη της Εταιρίας και να καλέσει αυτά να τακτοποιηθούν ταμειακώς. Λήγοντος του ημερολογιακού έτους υποχρεούται να υποβάλει στο ΔΣ κατάλογο των οφειλετών και ισολογισμό του ταμείου της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου. – Παράληψη των ανωτέρω υποχρεώσεων, γνωστοποιείται από τον πρόεδρο της Εταιρείας στην ΓΣ, προς επιμερισμό των ευθυνών των μελών του ΔΣ.

6.   Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο ταμίας επιβλέπεται από τον πρόεδρο του ΔΣ και ελέγχεται από την ΕΕ. – Είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην ΕΕ τα τηρούμενα απ’ αυτόν παραστατικά έγγραφα του ταμείου του, όταν ειδοποιείται και να συνδράμει την διαδικασία ελέγχου για την εμπρόθεσμη από την ΕΕ σύνταξη του σχετικού πρακτικού.

7.   Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου είναι υποχρεωμένος να συντάξει λεπτομερή οικονομικό απολογισμό, τον οποίο υποβάλει στην τακτική ΓΣ της Εταιρείας. Επίσης συντάσσει προς έγκρισιν προϋπολογισμό χρήσεως για την επόμενη διετία.

1.   Διάλυση της Εταιρείας αποφασίζεται μόνον από την ΓΣ, η οποία συγκαλείται ειδικώς για τον λόγο αυτό. – Η απόφαση λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία και απαιτεί πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των τακτικών μελών2 της Εταιρείας.

Μετά την διάλυση της Εταιρείας, με απόφαση της ίδιας ΓΣ, η περιουσία της περιέρχεται στην εδρεύουσα στην Αθήνα Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία ή άλλη επιστημονική Εταιρεία, υπό τον όρο η πρόσοδός της να χορηγείται ως βραβείο ή υποτροφία σε Έλληνα Χειρουργό Παίδων για μετεκπαίδευσή του στο εξωτερικό.

__________________________

2 και η φράση αυτή αντιβαίνει στα ανωτέρω αποφασισθέντα και θα έπρεπε να προστεθεί: «των ταμιακώς εν τάξει»….

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον μετά παρέλευση 5-ετίας από την δικαστική έγκρισή του, εφ’ όσον αποφασισθεί από ΓΣ που θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτό και με πλειοψηφία του συνόλου τακτικών μελών της Εταιρείας, που δικαιούνται συμμετοχής (άρθρο 5/1α). Εάν δεν επιτυγχάνεται η πλειοψηφία η συντακτική ΓΣ επαναλαμβάνεται εντός 10 ημερών και λογίζεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών, που όμως δεν δύναται να είναι μικρότερος του 40% των τακτικών μελών. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται νέα ΓΣ όχι προ της παρελεύσεως 2 μηνών.