Το πλήρες κείμενο των προτάσεων για την εκπαίδευση στη Χειρουργική Παίδων, που διαμορφώθηκε μετά από σκληρές, μακρές και επίπονες συνεδριάσεις της “Ομάδας Εργασίας για την Ειδίκευση-ΟΕΕ-Χειρουργικής Παίδων”, κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Κε.Σ.Υ. και το Υπουργείο Υγείας το 2017. Ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός και ο Πρόεδρος του Κε.Σ.Υ. κ. Μάρκου είχαν διαβεβαιώσει ότι οι προτάσεις όλων των ΟΕΕ θα αποτελέσουν αυτούσιες τον Νόμο για την εκπαίδευση των ειδικοτήτων της Ιατρικής, που επρόκειτο να ακολουθήσει. Ο Συντονιστής της ΟΕΕ Χειρουργικής Παίδων και Πρόεδρος τότε της ΕΕΧΠ είναι αυτήκοος μάρτυς της διαβεβαίωσης αυτής. Για την ενημέρωση όλων των ειδικευομένων Παιδοχειρουργικής, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την εκπαίδευσή τους στην ειδικότητα σήμερα, παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της πρότασης, όπως κατατέθηκε, μαζί με τα ονόματα των μελών της ΟΕΕ, τακτικών και αναπληρωματικών. Να σημειωθεί ότι στις συνεδριάσεις της ΟΕΕ συμμετείχαν όλα τα μέλη της, γιατί σύμφωνα με κατηγορηματική δήλωση του κ. Μάρκου η διάκριση των μελών σε τακτικά και αναπληρωματικά ήταν μόνον “τυπική”, επειδή οι νόμοι προέβλεπαν κάτι τέτοιο. Σε συνέχεια της πρότασης της ΟΕΕ παρατίθεται το απόσπασμα του δημοσιευθέντος Νόμου (αριθμός ΦΕΚ και η παράγραφος που αφορά τη Χειρουργική Παίδων), που ακολούθησε λίγους μήνες μετά, για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τη σύγκριση μεταξύ της πρότασης και του τρόπου που αυτή αρθρώθηκε σε Νόμο από την τότε κυβέρνηση, λίγο πριν εγκαταλείψει την εξουσία. Φυσικά μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΟΕΕ δια του Συντονιστού της διαμαρτυρήθηκε επανειλημένα, γραπτά και προφορικά, για το τελικό κείμενο του Νόμου, τόσο στο Κε.Σ.Υ. όσο και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας, αλλά παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις αμφοτέρων ότι το ζήτημα θα επιλυθεί με νέο ΦΕΚ, τίποτε δεν έγινε μέχρι σήμερα.

Ζητούμε συγγνώμη για την έκταση της ανάρτησης (55 σελίδες), που είναι το διορθωμένο κείμενο, το οποίο τελικώς κατατέθηκε. Η γραφική διαμόρφωση (στήλες, γραμμές, πίνακες κλπ.) του ατομικού βιβλιαρίου (log book) του Ειδικευόμενου, που περιλαμβάνεται πλήρως στο κείμενο που κατατέθηκε, παραλείπεται εδώ για λόγους οικονομίας χώρου.

EIΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΣΥ

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ (ΟΕΕ)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

·        ΕΙΣΑΓΩΓΗ

·        ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

·        ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

·        ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ και ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

·        ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

·        ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

·        ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

·        ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

·        LOG BOOK ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας σε κάθε ειδικότητα και εξειδίκευση από 7 τακτικά και 7 αναπληρωματικά μέλη με σκοπό την αναδιοργάνωση της ειδικότητας ώς προς τον χρόνο , περιεχόμενο εκπαίδευσης , τρόπο εισαγωγής και λήψης της ειδικότητας , τα κέντρα πλήρους και μερικούς ειδικότητας και λοιπές λεπτομέρειες σχετικές με την μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

Η ΟΕΕ της Χειρουργικής Παίδων έκανε πέντε διαδοχικές συναντήσεις στις 22/5 , 22/6 ,13/7 , 19/9 και 28/11 όπου συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα δεδομένα και θέματα της ειδικότητας και κατέληξε η ΟΕΕ σε αποφάσεις, άλλοτε ομόφωνα και άλλοτε με σχετική πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, που θα γίνουν Εισηγήσεις προς το ΚΕΣΥ.

Καταρχάς δημιουργήθηκε ένα πρότυπο ερωτηματολόγιο, που απεστάλη σε όλες τις υπάρχουσες κλινικές και δομές της Χειρουργικής Παίδων που αφορούσε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε κλινικής όπως και του κάθε Νοσοκομείου που λειτουργεί η κάθε μονάδα (π.χ αριθμό , είδος , βαρύτητα , εξειδίκευση επεμβάσεων που εκτελεί η κλινική , Αριθμό εισαγωγών , εφημεριών , προσωπικού κλπ). Με αυτόν τον τρόπο έγινε μιά πρωταρχική αξιολόγηση των υπαρχόντων κλινικών και με την διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε καταλήξαμε στα κέντρα που θα παρέχουν πλήρη και μερική ειδικότητα. Το έγγραφο αυτό υπάρχει στα παραρτήματα.

Μελετώντας την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα η ΟΕΕ ομόφωνα κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα με βάση τα οποία γίνονται και οι προτάσεις μας για την αναδιάρθρωση της ειδικότητας :

Ο αριθμός των ειδικευμένων Παιδοχειρουργών στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλος σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό , όσο και σε σχέση και με τον παιδικό πληθυσμό. Τα συνολικά κέντρα είναι πολλά , αλλά λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφίας της Χώρας και της ιδιομορφίας του συστήματος υγείας μας δεν προτείνουμε να μειωθούν. Είναι γνωστό ότι τα Νοσοκομεία μας δεν κάνουν μόνο Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη , αλλά χρησιμοποιούνται και για πρωτοβάθμια περίθαλψη. Επίσης στα Νοσοκομεία δεν υπάρχουν ξεχωριστά τμήματα Επειγόντων περιστατικών με συνέπεια για την λειτουργία της κάθε κλινικής – μονάδας να χρειάζεται προσωπικό για την αντιμετώπιση των “επειγόντων” στα Εξωτερικά Ιατρεία κατά τις γενικές εφημερίες. Δυστυχώς αυτός ο ρόλος συνήθως ανατίθεται στους ειδικευόμενους ή τους νέους Επιμελητές. Μέχρι την δημιουργία αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων στα Νοσοκομεία μας και μέχρι την δημιουργία δικτύου Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και Οικογενειακών Γιατρών – Παιδιάτρων τα Νοσοκομεία θα εξυπηρετούν και την Πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η ΟΕΕ για τον  σχεδιασμό των Κέντρων για την ειδικότητα της Παιδοχειρουργικής έλαβε υπόψιν της την υπάρχουσα κατάσταση , αλλά προτείνουμε στην Πολιτεία να δημιουργήσει έναν Υγειονομικό Χάρτη με βάση τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα και να οριστούν τα Νοσοκομεία  που θα διαθέτουν Παιδοχειρουργικές κλινικές ή και μεμονωμένους Παιδοχειρουργούς ενταγμένους σε Χειρουργικές κλινικές.

Η ΟΕΕ ομόφωνα προτείνει την συνολική μείωση του αριθμού των ειδικευόμενων Παιδοχειρουργών στα Κέντρα που χορηγούν ειδικότητα και την ταυτόχρονη αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με πιστοποίηση μέσω του “Βιβλιαρίου του ειδικευόμενου” (Log Book) – ελάχιστων προϋποθέσεων για χειρουργικές πράξεις κλπ, με πιστοποίηση των εκπαιδευτών , έλεγχο και επανέλεγχο των εκπαιδευτικών κέντρων. Τα εκπαιδευτικά κέντρα (κλινικές) που θα χορηγούν πλήρη ή μερική ειδικότητα ανά 2ετία θα επανελέγχονται και θα μπορούν να αναβαθμίζονται ή και να υποβαθμίζονται.

Η ΟΕΕ ομόφωνα αποφάσισε ότι οπουδήποτε στην Ελλάδα υπάρχει Παιδοχειρουργική κλινική ή Παιδοχειρουργός ΌΛΟΙ οι Αναισθησιολόγοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και ικανοί να χορηγήσουν αναισθησία από νεογνό μέχρι έφηβο. Δεν είναι δυνατόν να διακομίζονται παιδιά σε άλλα Νοσοκομεία με το αιτιολογικό ότι δεν διαθέτει εξειδικευμένο Αναισθησιολόγο στα παιδιά , την ώρα που το Νοσοκομείο έχει εξειδικευμένο Παιδοχειρουργό.

Η ΟΕΕ επίσης με την προαναφερόμενη διαδικασία των ερωτηματολογίων και με βάση την εμπειρία των μελών της καθόρισε τα Εκπαιδευτικά κέντρα που θα δίνουν πλήρη ή μερική ειδικότητα , όπως και τις θέσεις για την ειδικότητα σε κάθε Νοσοκομείο και κλινική.

Η ΟΕΕ πιστεύει και προτείνει ότι κάθε πιστοποιημένο κέντρο είτε πλήρους είτε μερικής Ειδικότητας Παιδοχειρουργικής θα χορηγεί και την ειδικότητα της “Γενικής Χειρουργικής” για τα 2 πρώτα χρόνια της ειδίκευσης στην Γενική Χειρουργική. Πιστεύουμε οτι ένα μέρος της εκπαίδευσης των γενικών Χειρουργών πρέπει να γίνεται και σε Παιδοχειρουργικές κλινικές καθόσον τα περισσότερα Νοσοκομεία της Χώρας μας δεν διαθέτουν ούτε εξειδικευμένες Παιδοχειρουργικές κλινικές και πολλά ούτε και Παιδιατρικές κλινικές. Μάλιστα οι θέσεις των ειδικευόμενων Γενικών Χειρουγών θα είναι οι περισσότερες για τις ανάγκες λειτουργίας τόσο της κλινικής όσο και των εφημεριών κλπ.

Τα τελευταία χρόνια της κρίσης παρατηρείται σε όλες τις ειδικότητες μια σημαντική μείωση προσέλευσης ειδικευόμενων. Προτείνουμε οι κενές θέσεις Ειδικότητας στις Παιδοχειρουργικές κλινικές, είτε αφορούν θέσεις “Γενικής Χειρουργικής” είτε αφορούν θέσεις “Χειρουργικής Παίδων”, να “καλύπτονται” από “Παρατασιακούς” ειδικευμένους Παιδοχειρουργούς που έχουν τελειώσει την ειδικότητά τους μέχρι τρία χρόνια. Επειδή θα καλύπτουν θέση “ειδικευόμενου” στο Οργανόγραμμα του Νοσοκομείου – αν και δεν μπορούμε να πούμε οτι το αποδεχόμαστε – θα αμείβονται με τις αντίστοιχες αποδοχές , αλλά προτείνουμε να έχουν έναν διακριτικό τίτλο “Επιμελητή” (π.χ Επιμελητής Γ΄) καθώς επίσης η προϋπηρεσία σε αυτή τη θέση να εκλαμβάνεται ώς προυπηρεσία στο ΕΣΥ. Ο “Παρατασιακός” γιατρός δεν είναι αναγκαίο να έχει κάνει την ειδικότητά του στην συγκεκριμένη κλινική που υπάρχει κενή θέση.

Η ΟΕΕ έκανε Ομόφωνα τροποποιήσεις και στο χρόνο άσκησης της ειδικότητας με κυριότερες την αύξηση του χρόνου στην Παιδοχειρουργική (4 αντί 3) , προσθήκη ενός 6μήνου Παιδιατρικής και Μονάδων εντατικής και Νεογνών και 2 τριμήνων αντί 2 εξαμήνων σε υποειδικότητες χειρουργικές που θεωρούνται συναφείς με την Παιδοχειρουργική. Τέλος μειώθηκε κατά ένα έτος το προαπαιτούμενο της Γενικής Χειρουργικής σε 2 έτη από 3.

Ακολουθούν αναλυτικότερα όλες οι προτάσεις και η σύνθεση της ΟΕΕ.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΕΕ)

Συστήνουμε Ομάδα Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων και
ορίζουμε τους κατωτέρω ως μέλη αυτής :
1. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Επίκ. Καθηγητή Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ. με αναπληρωτή
τον ΣΑΛΑΚΟ ΧΡΗΣΤΟ, Επίκ. Καθηγητή Χειρουργικής Παίδων του Ε.Κ.Π.Α.
2. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, Επίκ. Καθηγητή Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ. με αναπληρώτρια
την ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Επίκ. Καθηγήτρια Χειρουργικής Παίδων του Δ.Π.Θ.
3. ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, Διευθυντή ΕΣΥ Χειρουργικής Παίδων, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. &
Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με αναπληρωτή τον ΚΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Διευθυντή ΕΣΥ Χειρουργικής Παίδων,
Γ.Ν.Α. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
4. ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Διευθυντή ΕΣΥ Χειρουργικής Παίδων, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με
αναπληρωτή τον ΧΑΪΔΟ ΧΡΗΣΤΟ, Διευθυντή ΕΣΥ Χειρουργικής Παίδων, Γ.Ν.Θ.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
5. ΖΑΒΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Επίκ. Καθηγητή Χειρουργικής Παίδων του Ε.Κ.Π.Α. με αναπληρωτή τον
ΣΙΝΩΠΙΔΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, Επίκ. Καθηγητή Χειρουργικής Παίδων του Πανεπιστημίου Πατρών.
6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, Διευθυντή ΕΣΥ Χειρουργικής Παίδων, Γ.Ν. Παίδων Πατρών
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» με αναπληρωτή τον ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, Διευθυντή ΕΣΥ
Χειρουργικής Παίδων, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
7. ΜΑΡΑΝΤΟ ΆΓΓΕΛΟ, Ιατρό Χειρουργικής Παίδων με αναπληρωτή τον ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΡΣΕΝΙΟ,
Ιατρό Χειρουργικής Παίδων.
Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ομόφωνη εισήγηση της ΟΕΕ Χειρουργικής Παίδων προς το ΚΕ.Σ.Υ.:

α)   Ο χρόνος εκπαίδευσης στην ειδικότητα είναι 7 (επτά) έτη – 14 (δέκα τέσσερα) εξάμηνα – 84 (ογδόντα τέσσερις) μήνες.

β)   Ο συνολικός χρόνος ειδικότητας κατανέμεται ως ακολούθως:

·        Εκπαίδευση στη Γενική Χειρουργική 2 (δύο) έτη – 24 (είκοσι τέσσερα) μήνες (με επίσημο διορισμό στη λίστα αναμονής των ειδικευόμενων στη Γενική Χειρουργική))

·        Εκπαίδευση στην Παιδιατρική 1 (ένα) εξάμηνο (με υποχρεωτική εκπαίδευση 2 μηνών στην Παιδιατρική, 2 μηνών σε Μ.Ε.Θ. Παίδων και 2 μηνών σε Μ.Ε.Ν. Νεογνών, με αυτή τη σειρά) (με επίσημο διορισμό εκτός λίστας αναμονής των ειδικευόμενων Παιδιατρικής – υπεράριθμα – στο Κέντρο Τύπου Α, όπου θα ολοκληρωθεί η εκπαίδευση)

·        Εκπαίδευση στη Χειρουργική Παίδων 4 έτη – 48 (σαράντα οκτώ) μήνες (με επίσημο διορισμό στη λίστα αναμονής των ειδικευόμενων στη Χειρουργική Παίδων)

·        Εκπαίδευση κατ’ επιλογή σε 2 από τις ειδικότητες ενηλίκων: Ουρολογία, Χειρουργική Θώρακος, Πλαστική Χειρουργική και Αγγειοχειρουργική 1 (ένα) εξάμηνο (3 {τρεις} μήνες σε εκάστη εξ αυτών) (χωρίς επίσημο διορισμό)

Σημ. 1.   Για διορισμό σε θέση Ειδικευόμενου στη Χειρουργική Παίδων είναι υποχρεωτικό προαπαιτούμενο η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε Γενική Χειρουργική και Παιδιατρική (με αυτή τη σειρά) ως ανωτέρω.

Σημ. 2.   Η επιλογή του χρόνου του κατ’ επιλογή 3μήνου θα προσδιορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως του Ειδικευόμενου και του Συντονιστού Διευθυντού ή του εκτελούντος χρέη Συντονιστού Διευθυντού του Τμήματος.

Σημ. 3.   Για τον διορισμό του Ειδικευόμενου σε Παιδιατρική Κλινική για εκπαίδευση 1 (ενός) εξαμήνου κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται σειρά προτεραιότητος ή/και αναμονή σε λίστα διορισμών. Θα διορίζεται άμεσα άμα τη συμπληρώσει 2 (δύο) ετών εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική ως υπεράριθμος ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνεται δόκιμος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με βάση τα ερωτηματολόγια προς τους Συντονιστές Δ/ντές των κλινικών και την εμπειρία των μελών οι κατά πλειοψηφία αποφάσεις είναι οι εξής :

ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.     ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Υπάρχουν δύο Παιδοχειρουργικές κλινικές. Το Νοσοκομείο είναι το μεγαλύτερο Παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας με πληθώρα ειδικών τμημάτων και μονάδων. Εφημερεύει για την Αττική , αλλά και για όλη την χώρα για τα εξειδικευμένα περιστατικά και έχει 15 γενικές εφημερίες ανά μήνα με μεγάλη κίνηση. Προτείνουμε για λόγους εκπαίδευσης και συντονισμού-ανταγωνισμού να υπάρχουν οι δύο κλινικές.

Προτείνουμε να υπάρχουν Δύο (2) θέσεις Παιδοχειρουργικής για πλήρη Ειδικότητα με υποχρεωτικό εσωτερικό rotation για ένα χρόνο Ουρολογικό και θώρακα (στις αντίστοιχες κλινικές – τμήματα του Νοσοκομείου) και δέκα (10) θέσεις Γενικής Χειρουργικής , συνολικά δηλαδή 12 θέσεις που θα μοιράζονται εξίσου στις δύο κλινικές.

2.     ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Υπάρχουν δύο Παιδοχειρουργικές κλινικές. Το Νοσοκομείο είναι εξίσου μεγάλο με πληθώρα ειδικών τμημάτων και μονάδων. Εφημερεύει για την Αττική , αλλά και για όλη την χώρα για τα εξειδικευμένα περιστατικά και έχει 15 γενικές εφημερίες ανά μήνα με μεγάλη κίνηση. Προτείνουμε για λόγους εκπαίδευσης και συντονισμού-ανταγωνισμού να υπάρχουν οι δύο κλινικές.

Προτείνουμε Τέσσερις (4) θέσεις Παιδοχειρουργικής για πλήρη Ειδικότητα και οκτώ (8) θέσεις Γενικής Χειρουργικής , συνολικά δηλαδή 12 θέσεις που θα μοιράζονται εξίσου στις δύο κλινικές.

3.     ΝΟΣ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μία Κλινική Προτείνουμε Δύο (2) θέσεις Παιδοχειρουργικής για πλήρη Ειδικότητα και έξι (6) θέσεις Γενικής Χειρουργικής, σύνολο 8 θέσεις.

4.     ΝΟΣ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιακή . Προτείνουμε Δύο (2) θέσεις Παιδοχειρουργικής για πλήρη Ειδικότητα και έξι (6) θέσεις Γενικής Χειρουργικής, σύνολο 8 θέσεις.

5.     ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

Δύο (2) θέσεις Παιδοχειρουργικής για πλήρη Ειδικότητα με υποχρεωτικό rotation για ένα χρόνο Ουρολογικό και έξι μήνες σε Ογκολογικό κέντρο και τρείς (3) θέσεις γενικής χειρουργικής , σύνολο πέντε (5) θέσεις

* ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.     ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δύο 2 θέσεις Παιδοχειρουργικής για ένα χρόνο στην αρχή και τέσσερις 4 θέσεις Γενικής Χειρουργικής , σύνολο 6 θέσεις

2.     ΝΟΣ. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Δύο (2) θέσεις Παιδοχειρουργικής – όχι για τον 1ο χρόνο ειδικότητας – για ένα χρόνο.

3.     ΝΟΣ. ΝΙΚΑΙΑΣ

Μία (1) θέση Παιδοχειρουργικής για  τα δύο (2)  πρώτα χρόνια και τέσσερις θέσεις Γενικής Χειρουργικής, σύνολο 6 θέσεις.

4.     ΝΟΣ. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Μία θέση Ειδικότητας στην Παιδοχειρουργική για δύο 2 χρόνια αρχικά και μία θέση Γενικής Χειρουργικής  , σύνολο 2 θέσεις.

5.     ΝΟΣ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δύο 2 θέσεις Παιδοχειρουργών για τα δύο πρώτα χρόνια της ειδικότητας και τέσσερις 4 θέσεις Γενικής χειρουργικής , σύνολο 6 θέσεις.

6.     ΝΟΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προτείνουμε αρχικά την συνένωση της Πανεπιστημιακής με την κρατική κλινική και προτείνουμε 2 θέσεις Παιδοχειρουργικής για τον 1ο χρόνο και 1 θέση γενικής Χειρουργικής.

7.     ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Μιά θέση ειδ. Παιδοχειρουργικής για τον 1ο χρόνο και 2 θέσεις γενικής χειρουργικής.

8.     ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μιά θέση ειδ. Παιδοχειρουργικής για τον 1ο χρόνο και 2 θέσεις γενικής χειρουργικής.

* ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά έτος

(α) 1ος Χρόνος: Βασικές αρχές

-Εμβρυολογία, γενετική

-Βασικές αρχές φυσιολογίας του νεογνικού και παιδιατρικού χειρουργικού ασθενούς

-Μεταβολική και ενδοκρινική απάντηση στο χειρουργικό stress

-Υγρά και ηλεκτρολύτες: αντιμετώπιση διαταραχών

-Φυσιολογία αναπνευστικού-αντιμετώπιση παθήσεων αναπνευστικού

-Φυσιολογία καρδιαγγειακού συστήματος-αντιμετώπιση προβλημάτων

-Αντιμετώπιση αιματολογικών προβλημάτων

-Θρέψη: εντερική-παρεντερική

-Λοιμώξεις και ανοσοποιητικό σύστημα

-Παιδιατρική αναισθησία

-Τραύμα και ανάνηψη

-Κακοήθεις παθήσεις και χημειοθεραπεία

(β) 2ος Χρόνος: Αντιμετώπιση συνήθων παιδοχειρουργικών παθήσεων

-Κήλες, υδροκήλες

-Κρυψορχία

-Φίμωση-περιτομή

-Πυλωρική στένωση

-Οξείας σκωληκοειδίτιδα-μη- ειδικό κοιλιακό άλγος

-Εγκολεασμός

-Ουρολοίμωξη και ΚΟΠ

-Παθήσεις κεφαλής, τραχήλου

-Καθετηριασμός αγγείων

-Αντιμετώπιση εγκαυμάτων

-ΚΕΚ

(γ) 3ος Χρόνος

-Διαφραγματοκήλη

-Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

-Ανώμαλη στροφή και καθήλωση εντέρου

-Ειλεός εκ μηκωνίου

-Ατρησίες λεπτού εντέρου

-Υποσπαδίας

-Νεκρωτική εντεροκολίτιδα

-Παθήσεις νεφρών

-Τραύμα κοιλίας (σπλήνας, ήπαρ, νεφροί, έντερο)

-Εντερικοί διπλασιασμοί

-Εκκόλπωμα Meckel’s

-Παθήσεις προσθίου κοιλιακού τοιχώματος

(δ) 4ος Χρόνος

-Λαπαροσκοπική χειρουργικής

-Αμφίβολα γεννητικά όργανα

-Όγκοι ήπατος

Ατρησία χοληφόρων, κύστις χοληδόχου πόρου

-Αντικατάσταση οισοφάγου

-Σύνδρομο βραχέος εντέρου

-Ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn’s

-Αγγειακές δυσπλασίες

-Εκστροφή ουροδόχου κύστης

-Παθήσεις παγκρέατος

-Παθήσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Η ομάδα εργασίας πιστεύει οτι δέν χρειάζονται εξετάσεις για την εισαγωγή των πτυχιούχων Ιατρικής στην Ειδικότητα , καθόσον οι θέσεις αλλά και η ζήτηση μιάς εξειδικευμένης ειδικότητας , όπως της Παιδοχειρουργικής , είναι ουσιαστικά μικρή και πολλές θέσεις έμεναν ακάλυπτες και στο παρελθόν , αλλά και τώρα. Κατά την κρίση όμως των περισσότερων συναδέλφων στην ΟΕΕ πρέπει να γίνεται μιά συνέντευξη με τον υποψήφιο Ειδικευόμενο από τον Διευθυντή της κλινικής που επιλέγει να κάνει ειδικότητα , για να γνωρίζει το αντικείμενο , τις δυσκολίες , τα προβλήματα , τα ωφέλη , τις επαγγελματικές προκλήσεις και απαιτήσεις κλπ ώστε συνειδητοποιημένος ο γιατρός να κάνει μιά επίπονη και πολύχρονη εκπαίδευση.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου με γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

Τα κριτήρια που ορίζει η ΟΕΕ για τους Εξεταστές για την ειδικότητα είναι :

1)  Όλοι οι Πανεπιστημιακοί να είναι  από μόνιμο Επίκουρο και άνω.

2) Οι Γιατροί του ΕΣΥ να έχουν το βαθμό του Διευθυντή , να διευθύνουν κλινική που να δίνει πλήρη ειδικότητα και να διαθέτουν μεταπτυχιακό  ακαδημαϊκό τίτλο .

3)  α) Οι Δ/ντες να έχουν παρακολουθήσει ένα διεθνές  συνέδριο το χρόνο.

β) Να έχουν κάνει πέντε δημοσιεύσεις σε Ελληνικά η Διεθνή περιοδικά τα τελευταία πέντε χρόνια εκ των οποίον οι δύο σε ξενόγλωσσα και πέντε ανακοινώσεις σε Συνέδρια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ  ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1.      Το ατομικό βιβλιάριο καταγραφής της επιστημονικής δραστηριότητας του ειδικευόμενου στην Παιδοχειρουργική αποβλέπει στην παρακολούθηση της εξέλιξης του ειδικευόμενου από τους εκπαιδευτές της απόκτησης των απαιτούμενων γνώσεων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του ειδικευόμενου. Οι προτεινόμενοι αριθμοί επεμβάσεων είναι ενδεικτικοί και αντιπροσωπεύουν τον μέγιστο αριθμό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του ειδικευόμενου. Σκοπός των επεμβάσεων είναι να καταστήσουν τον εκπαιδευόμενο ικανό και υπεύθυνο παιδοχειρουργό. Σύμφωνα με τα παραπάνω,  στο ατομικό βιβλιάριο των ειδικευομένων, εκτός από το είδος των επεμβάσεων, αναφέρεται και ο αριθμός-κατά προσέγγιση- των επεμβάσεων στις οποίες θα πρέπει να συμμετέχει ο ειδικευόμενος στην παιδοχειρουργική.

2.       Κάθε χειρουργική πράξη χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό που δηλώνει ποιος πραγματοποίησε τη χειρουργική επέμβαση και τι είδους επίβλεψη υπήρχε.

(Β):  συμμετείχε ως απλός βοηθός

(Σ): συμμετείχε στην εκτέλεση ορισμένων χρόνων της επέμβασης

(Ε):  ως χειρουργός δέχθηκε την βοήθεια από τον επιβλέποντα

(Χ): ολοκλήρωσε την χειρουργική επέμβαση χωρίς την υπόδειξη ή άλλη βοήθεια από τον εκπαιδευτή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ

Ονοματεπώνυμο                    ………………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία γέννησης                           /                /

Ημερομηνία λήψης πτυχίου ιατρικής(αναφορά της σχολής)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία έναρξης ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων                   /           /

Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της ειδικότητας

/             /

Προηγούμενες θέσεις προαπαιτούμενης ειδίκευσης στην Γενική Χειρουργική (εκπαιδευτικά κέντρα και ημερομηνίες)

1) …………………………………………………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………………………………………………..

3) …………………………………………………………………………………………………………..

4) …………………………………………………………………………………………………………..

5) …………………………………………………………………………………………………………..

Υπεύθυνος εκπαίδευσης…………………………………………………………………….

Εκπαιδευτικό κέντρο …………………………………………………………………………..

Κώδικες χειρουργικής επέμβασης –Περιεχόμενο προγράμματος

Τύπος
Α. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

(Συμμετοχή σε 50 επεμβάσεις)
Αρ. περιστατικών / έτος ειδικότητας

1
2
3
4
σύνολο
A.1
Ατρησία οισοφάγου

A.2
Ατρησία/στένωση 12δακτύλου

A.3
Ανωμαλία στροφής και καθήλωσης εντέρου / Συστροφή εντέρου

A.4
Νεκρωτική εντεροκολίτιδα

A.5
Ατρησία/στένωση λεπτού εντέρου

A.6
Ειλεός εκ μηκωνίου-περιτονίτιδα εκ μηκωνίου

A.7
Ορθοπρωκτικές ανωμαλίες

A.8
Νόσος Hirschsprung’s (βιοψία δια αναρροφήσεως, ολικού πάχους, κολοστομία, αποκατάσταση σε ένα χρόνο)

A.9
Γαστροστομία-ειλεοστομία-κολοστομία

A.10
Νεογνική βουβωνοκήλη

A.11
Διαφραγματοκήλη

A.12
Εξόμφαλος

A.13
Γαστρόσχιση

A.14
Συστροφή όρχεος-ορχεκτομή

A.15
Άλλα

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ

(Συμμετοχή σε 20 επεμβάσεις)

1
2
3
4
σύνολο
B.1
Δερμοειδείς κύστεις

B.2
Βραγχειακά υπολείμματα

B.3
Χειλεοσχιστία, υπερωιοσχιστία

B.4
Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου

B.5
Θυρεοειδεκτομή

B.6
Κυστικό ύγρωμα

B.7
Βιοψία, εκτομή λεμφαδένων

B.8
Παρωτίδα, σιαλογόνοι αδένες

B.9
Άλλα

Γ.  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ

(Συμμετοχή σε 20 επεμβάσεις)
1
2
3
4
σύνολο
Γ.1.
Οισοφαγοσκόπηση, διαστολές οισοφάγου

Γ.2
Αντικατάσταση οισοφάγου

Γ.3
Παροχέτευση θώρακα

Γ.4
Πνευμονεκτομή

Γ.5
Θωρακοτομή για κύστεις διπλασιασμού

Γ.6
Θωρακοτομή για όγκους

Γ.7
Άλλα (αποκατάσταση ανωμαλιών θωρακικού κλωβού)

Δ. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ

(Συμμετοχή σε 50 επεμβάσεις)
1
2
3
4
σύνολο
Δ.1
Τεχνικές θολοπλαστικής για ΓΟΠ

Δ.2
Τελική αποκατάσταση ορθοπρωκτικών ανωμαλιών

Δ.3
Γαστροστομία, ειλεοστομία, κολοστομία

Δ.4
Πυλωρική στένωση

Δ.5
Ατρησία χοληφόρων

Δ.6
Χολοκυστεκτομή

Δ.7
Σπληνεκτομή

Δ.8
Νόσος Hirschsprung’s-τελικά αποκατάσταση

Δ.9
Κύστη χοληδόχου πόρου

Δ.10
Σκωληκοειδεκτομή

Δ.11
Εκτομή μεκελείου απόφυσης

Δ.11
Άλλα

Ε. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

1
2
3
4
σύνολο
Ε.1
Κυστεοσκόπηση

Ε.2
Νεφρεκτομή (ολική, μερική)

Ε.3
Βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας

Ε.4
Πυελοπλαστική

Ε.5
Αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις

Ε.6
Αυξητική κυστεοπλαστική

Ε.7
Εκστροφή ουροδόχου κύστης

Ε.8
Ουρολιθίαση

Ε.9
Νεφροστομία

Ε.10
Ουρητηροστομία

Ε.11
Κυστεοστομία

Ε.12
Άλλα

ΣΤ. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1
2
3
4
σύνολο
ΣΤ.1
Βουβωνοκήλη

ΣΤ.2
Υδροκήλη

ΣΤ.3
Κύστη σπερματικού τόνου

ΣΤ.4
Κύστη του Nuck

ΣΤ.5
Κρυψορχία

ΣΤ.6
Υποσπαδίας

ΣΤ.7
Κιρσοκήλη

ΣΤ.8
Άλλα

Ζ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

1
2
3
4
σύνολο

Καλοήθεις όγκοι

Ζ.1
Τεράτομα

Ζ.2
Κύστη ωοθήκης

Ζ.3
Λεμφαγγείωμα

Ζ.4
Αιμαγγείωμα

Ζ.5
Γαγγλιονεύρωμα

Ζ.6
Άλλα (συγγενές μεσοβλαστικό νέφρωμα κλπ)

Κακοήθεις όγκοι

Ζ.1
Όγκος Wilms’, νεφροβλάστωμα

Ζ.2
Νευροβλάστωμα

Ζ.3
Ραβδομυοσάρκωμα

Ζ.4
Τεράτωμα

Ζ.5
Άλλα

Η.  ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1
2
3
4
σύνολο

ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ

Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου

Α/α
Α.Μ. Α
Ημερομηνία χειρουργείου
Διάγνωση
Χειρουργική επέμβαση
Β

Σ

Ε

Χ
Σημειώσεις

Υπογραφή εκπαιδευτή……………………………………………Ημερομηνία         /           /

Μητρώο εκπαιδευτικών επιστημονικών συμμετοχών ανά έτος εκπαίδευσης

Ημερομηνία
Επιστημονική εκδήλωση
Συμμετοχή
Πιστοποιητικό παρακολούθησης + CME

Κατάλογος παρουσιάσεων σε επιστημονικές συναντήσεις, δημοσιεύσεις σε περιοδικά

και συμμετοχή σε εργαστήρια

Παρουσιάσεις σε Επιστημονικά Συμπόσια, Συνέδρια

Δημοσιεύσεις άρθρων (Τίτλος, σειρά συγγραφέα)

Εργασίες αποδεκτές για δημοσίευση

Διδακτορική Διατριβή

Τίτλος:

Περίληψη:

Ημερομηνία ολοκλήρωσης:

 

Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 4238Β (20.9.2018), που άλλαξε τον τρόπο εκπαίδευσης και καθόρισε τον τρόπο διορισμού και τον χρόνο εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων (§ 37), σε μια από τις επανειλημμένες προσπάθειες της ΟΕΕ Χειρουργικής Παίδων για διόρθωση, απεστάλη η ακόλουθη επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το Κε.Σ.Υ.:

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ     (λογότυπο της ΕΕΧΠ)

ΑΙΤΩΛΙΑΣ 3-5, GR 115 26  ΑΘΗΝΑ  τηλ/fax: (210) 748 6089, e-mail: info@gaps.gr

                   AETOLIAS 3-5, GR 115 26 ATHENS tel/fax: (210) 748 6089, e-mail: info@gaps.gr

ΘΕΜΑ:

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΟΕΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ Κε.Σ.Υ.

ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΕΕ

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 4238Β (20.9.2018), που καθόρισε τον τρόπο διορισμού και τον χρόνο εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων (§ 37).

Η μελέτη των εισηγήσεων της ΟΕΕ (επισυνάπτεται) και του ΦΕΚ αναδεικνύει ότι υπάρχει παρεξήγηση όσον αφορά τον όρο «ενιαίος διορισμός».

·         Συγκεκριμένα, η ΟΕΕ εισηγείται ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος να υποβάλλει αίτηση για διορισμό σε θέση ειδικευόμενου Χειρουργικής Παίδων σε Κέντρο Τύπου Α ή/και Τύπου Β, στο οποίο θα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Υπό αυτή την έννοια ο διορισμός είναι ενιαίος, αφού το όνομά του θα υπάρχει σε λίστα αναμονής στα Κέντρα αυτά και θα αναμένεται ο διορισμός του άμα τη υπάρξει κενής θέσεως.

·         Παράλληλα, η εισήγηση της ΟΕΕ τονίζει ότι θα υποβάλλεται αίτηση για κατάληψη κενής θέσης σε Κλινική Γενικής Χειρουργικής (ενηλίκων) της προτιμήσεώς του για εκπαίδευση 2 ετών, που είναι προαπαιτούμενο για συνέχιση της κύριας εκπαίδευσης στη Χειρουργική Παίδων. Αυτό γίνεται με επίσημο διορισμό στην κενή θέση της Γενικής Χειρουργικής για διάστημα 2 ετών, ο υποψήφιος δηλαδή τοποθετείται στη λίστα αναμονής των ειδικευομένων για Γενική Χειρουργική και διορίζεται επισήμως όπως και οι λοιποί ειδικευόμενοι.

·         Μετά την ολοκλήρωση εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική ο ειδικευόμενος τοποθετείται άμεσα, με επίσημο διορισμό, ως υπεράριθμος για εκπαίδευση 6 μηνών σε Παιδιατρική Κλινική του Κέντρου Τύπου Α, στο οποίο θα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του κατά την αρχική του δήλωση.

·         Με τον τρόπο αυτό καλύπτει τα 2,5 έτη εκπαίδευσης, που προαπαιτούνται για να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την εκπαίδευση στη Χειρουργική Παίδων.

Η διαδικασία που ορίσθηκε επισήμως με το ΦΕΚ 4238Β (20.9.2019) είναι τελείως άλλη από την εισηγούμενη, με συνέπεια πολλά προβλήματα εκπαίδευσης, τα οποία στο άμεσο μέλλον θα προκαλέσουν διογκούμενα έμφραγμα στο σύστημα εκπαίδευσης. Αναλυτικά:

·         Ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος στη Χειρουργική Παίδων διορίζεται με «ενιαίο διορισμό» για 7 (επτά) έτη (!!!) στο Κέντρο, όπου θα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

·         Δεν λαμβάνεται καμμιά μέριμνα για την προαπαιτούμενη εκπαίδευσή του στη Γενική Χειρουργική, πέραν σύστασης για συνεννόηση του Διευθυντού του με Διευθυντή Κλινικής Γενικής Χειρουργικής ενηλίκων (!!!), όπου ο εκπαιδευόμενος θα παρακολουθεί για 2 έτη.

·         Τα προβλήματα που ανακύπτουν από την αόριστη και τελείως ασαφή αυτή διάταξη:

o   Ο ειδικευόμενος καταλαμβάνει θέση ιατρού της Κλινικής Χειρουργικής Παίδων αλλά απουσιάζει πρακτικά και ουσιαστικά από την Κλινική. Άμεση συνέπεια: αδυναμία λειτουργίας της Κλινικής. Το πρόβλημα αυτό έχει οξυνθεί ιδιαίτερα και σε ελάχιστους μήνες ορισμένες Κλινικές Χειρουργικής Παίδων θα αδυνατούν να εφημερεύσουν. Απαιτείται επομένως ανάληψη άμεσης δράσης. Εν προκειμένω υπάρχει εκ μέρους μας πρόταση για βραχυπρόθεσμη λύση, που θα δώσει το χρονικό περιθώριο για τις απαραίτητες διορθώσεις με αντικατάσταση του προαναφερθέντος ΦΕΚ με νέο.

o   Στα 2 από τα 4 Κέντρα Τύπου Α σύμφωνα με εισήγηση της ΟΕΕ (που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί), δηλ. τα «Π. & Α Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία», δεν υπάρχουν Κλινικές Γενικής Χειρουργικής ενηλίκων, αφού πρόκειται για ειδικά Νοσοκομεία Παίδων. Σε αυτά οι ειδικευόμενοι θα πρέπει να μετακινηθούν σε Νοσοκομεία ενηλίκων για 2ετή εκπαίδευση. Αυτό επαφίεται στις αγαθές προθέσεις των Διευθυντών τους.

o   Σε 2 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης (Τύπου Α Κέντρα εκπαίδευσης), δηλ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», όπου υπάρχουν Κλινικές Γενικής Χειρουργικής, η μετακίνηση του ειδικευόμενου είναι πιθανώς ευκολότερη. Ο ειδικευόμενος όμως εκεί είναι επισκέπτης και παρατηρητής στη Κλινική Γενικής Χειρουργικής, με ό,τι αυτό σημαίνει για την εκπαίδευσή του, αφού δεν αποτελεί οργανικό στέλεχος της Κλινικής με συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις, sine qua non για την απόκτηση εμπειρίας.

·         Μετά την προβληματική, όπως καθορίζεται από το ισχύον ΦΕΚ, εκπαίδευση του ειδικευόμενου για 2 έτη στη Γενική Χειρουργική ενηλίκων, αυτός επανέρχεται (;;;) στο Κέντρο, όπου θα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Επόμενα προβλήματα που αμέσως ανακύπτουν έχουν σχέση με την υποχρεωτική, προαπαιτούμενη επίσης, εκπαίδευσή του για 6 μήνες σε Παιδιατρική Κλινική (2 μήνες Παιδιατρική, 2 μήνες ΜΕΘ Παίδων και 2 μήνες ΜΕΝ Νεογνών).

o   Δεν καθορίζεται σαφώς η υποχρέωση εκπαίδευσής τους ως υπεράριθμων στην Κλινική και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παιδιών και Νεογνών. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν δικαιολογημένες αρνήσεις αποδοχής των ειδικευομένων από τους Διευθυντές και Υπευθύνους των Τμημάτων αυτών, αφού οι δυνατότητες εκπαίδευσης σε κλειστά Τμήματα είναι πεπερασμένες.

Η βραχυπρόθεσμη πρότασή μας για την αποφυγή εμπλοκής στην εφημεριακή κάλυψη του ΓΝΠΑ «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού» θα μπορούσε να είναι ο άμεσος διορισμός των ευρισκομένων σήμερα σε αναμονή για έναρξη ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων (με τα τελευταία στοιχεία ο αριθμός αυτός είναι 18 άτομα) σε θέσεις ειδικευομένων Γενικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου. Οι θέσεις αυτές είναι συνολικά 9 (εννέα) στο Νοσοκομείο, που χορηγεί μέχρι 2 έτη ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής. Από αυτές σήμερα 5 είναι κενές ενώ αρκετές ακόμη πρόκειται να κενωθούν σύντομα, αφού οι ειδικευόμενοι που τις καταλάμβαναν μέχρι πρότινος διορίζονται τώρα με ενιαίο διορισμό στα Νοσοκομεία, όπου θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους σε άλλες ειδικότητες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στις θέσεις αυτές η λίστα αναμονής είναι μηδενική. Η λύση αυτή θα δώσει χρόνο στο Υπουργείο Υγείας για οριστική διευθέτηση του θέματος και ταυτόχρονα θα συμπληρώσει τα κενά εκτέλεσης των εφημεριών του Νοσοκομείου χωρίς να αδικεί κανένα υποψήφιο για κατάληψη θέσης ειδικευόμενου Χειρουργικής Παίδων.

Κατόπιν όλων αυτών είναι νομίζουμε προφανή τα προβλήματα, που έχει δημιουργήσει ο νέος τρόπος διορισμού και εκπαίδευσης των ειδικευόμενων Χειρουργικής Παίδων. Αν δεν αναληφθούν άμεσα διορθωτικές δράσεις από μέρους σας (Κε.Σ.Υ. και Υπουργείο Υγείας), θα προκύψει το βραχυπρόθεσμο μέγιστο πρόβλημα αδυναμίας εφημέρευσης ορισμένων στρατηγικής σημασίας Κλινικών και το μακροπρόθεσμο, αλλά σημαντικότατο επίσης, θέμα της πλημμελούς εκπαίδευσης των νέων Παιδοχειρουργών. Προφανώς αυτό θα έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις στο επίπεδο των παρεχόμενων Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας στον παιδικό πληθυσμό της χώρας μας.

Όλα τα μέλη της ΟΕΕ Χειρουργικής Παίδων είμαστε στη διάθεση των υπευθύνων και της Προϊσταμένης Αρχής για τυχόν διευκρινίσεις.

                           Dr. Αλέξανδρος Γ. Πασσαλίδης

                           Διευθυντής Β’ Παιδοχειρουργικού Τμήματος

                         ΓΝΠΑ «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού»

                                 Συντονιστής ΟΕΕ Χειρουργικής Παίδων

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων

O Γραμματέας της ΕΕΧΠ
Dr. Μπαλτογιάννης Νικόλαος

Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων

Εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ