ΕΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ   (λογότυπο της ΕΕΧΠ)

ΑΙΤΩΛΙΑΣ3-5, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 11526
e-mail: info@gaps.grΤηλέφωνο: 2107486089   Fax: 2107486089
e-mail: z.ka@zita-congress.gr Τηλέφωνο: 211 100 1770Fax: 211 100 1779

 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων, που είναι η μοναδική για την ειδικότητα, συζήτησε τις προτάσεις του ΚΕ.Σ.Υ. για αναμόρφωση της διαδικασίας εκπαίδευσης ειδικευομένων ιατρών, του τρόπου αξιολόγησης της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών κέντρων που παρέχουν μερική ή πλήρη ειδικότητα, καθώς και για τροποποίηση του εκπαιδευτικού ρόλου των Επιστημονικών Εταιρειών και Φορέων σε μια συνάντηση των μελών της στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του Εαρινού Συμποσίου Χειρουργικής Παίδων, μια συνάντηση μελών της Εταιρείας στην Αθήνα υπό τον τύπο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και επανειλημμένες συνεδριάσεις του Δ.Σ. για το θέμα. Οι παρατηρήσεις μας, που αποτελούν το συγκερασμό των απόψεων που διατυπώθηκαν, διακρίνονται σε δύο μέρη. Το πρώτο γενικό τμήμα αναφέρεται στις 13 ενότητες που δόθηκαν για διαβούλευση στην Εταιρεία από το ΚΕ.Σ.Υ. στην πρώτη συνάντηση της 22/04/2016 και καταγράφει τις απόψεις μας αναλυτικά για κάθε μια από τις ενότητες αυτές. Το δεύτερο ειδικό μέρος καταγράφει τις θέσεις των μελών της Ε.Ε.Χ.Π. για τα ιδιαίτερα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η ειδικότητα στη χώρα μας λόγω της ιδιομορφίας σε θέματα μεγέθους του παιδικού πληθυσμού, της γεωπολιτικής κατάστασης, της σπανιότητας των περισσοτέρων νόσων που αποτελούν γνωστικό αντικείμενο και τομέα εκπαίδευσης για τους νέους χειρουργούς παίδων, της ανισομερούς κατανομής των κέντρων που παρέχουν εκπαίδευση, της τυχαίας διασποράς των σοβαρών περιστατικών, της απουσίας κέντρων αναφοράς για συγκεκριμένα είδη σπανίων νόσων, της ανυπαρξίας λεπτομερούς και αναλυτικής καταγραφής του γνωστικού αντικειμένου της Χειρουργικής Παίδων στηνΕλλάδα και πολλών άλλων παραμέτρων, που ελπίζουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουμε διεξοδικά κατά τη διάρκεια των επόμενων συναντήσεων στο ΚΕ.Σ.Υ. και της συζήτησης που θα ακολουθήσει.

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η γενική άποψη των μελών της Ε.Ε.Χ.Π. είναι ότι οι δράσεις που προτείνονται από το ΚΕ.Σ.Υ. στις 13 ενότητες που ακολουθούν, κινούνται προς θετική κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα οι παρατηρήσεις που έγιναν για κάθε μια από αυτές συνοψίζονται παρακάτω:

 1. Πρόγραμμα σπουδών (ανά έτος ειδικότητας) και σαφής ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των προς απόκτηση δεξιοτήτων.

Πρόκειται για πάγιο αίτημα της Ε.Ε.Χ.Π., όπως και πολλών άλλων Επιστημονικών Εταιρειών και Φορέων, από πολλών ετών σύμφωνα και με τις προτάσεις της U.E.M.S. Για την ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων η Εταιρεία μας έχει επεξεργαστεί λεπτομερές πρόγραμμα σπουδών για ειδικευόμενους, το οποίο είναι έτοιμη να καταθέσει αρμοδίως προς συζήτηση και περαιτέρω επεξεργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό προγράμματος είναι προφανώς η διασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησής του σε λογικό χρόνο, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη διάρκεια της άσκησης για απόκτηση της ειδικότητας. Στο σημείο αυτό ανακύπτουν πρακτικά προβλήματα, που σχετίζονται με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, τον αριθμό των ειδικευόμενων ιατρών, την υπάρχουσα δομή του Ε.Σ.Υ., την ανυπαρξία σχεδιασμού για αποφυγή τυχαίας κατανομής των περιστατικών και άλλα, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το περιεχόμενο των επομένων ενοτήτων και θα αναδειχθούν παρακάτω.

 1. Αξιολόγηση και διαπίστευση εκπαιδευτικών κέντρων πλήρους και μερικής χορήγησης ειδικότητας.

Η Ε.Ε.Χ.Π. είναι πρόθυμη να συνεργασθεί ισότιμα με αρμόδια Αρχή για να ορισθούν τα κριτήρια για αξιολόγηση και διαπίστευση των κέντρων χορήγησης ειδικότητας. Η αξιολόγηση προτείνουμε να είναι διαδικασία δυναμική ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η διαπίστευση θα χορηγείται, θα αίρεται ή θα τροποποιείται ανά καθορισμένο χρονικό διάστημα αναλόγως των επιδόσεων του κέντρου. Προφανώς τα κριτήρια ποικίλλουν κατά ειδικότητα αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων εκάστης εξ αυτών και είναι απαραίτητη η θέσπιση δια νόμου βαρύνουσας γνώμης της αρμόδιας Εταιρείας για τον καθορισμό τους.

 1. Δημιουργία, αξιολόγηση και διαπίστευση εκπαιδευτικών κέντρων αναφοράς και εφαρμογή κινητικότητας (rotation).

Πρόκειται για πρόταση που παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επεξεργασία της. Παρά ταύτα η Ε.Ε.Χ.Π. θεωρεί ότι για την ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων είναι απαραίτητος παρόμοιος θεσμός, επειδή τα αναγκαία για ολοκληρωμένη εκπαίδευση περιστατικά σπανίζουν και δεν κατανέμονται ισομερώς σε όλα τα Παιδοχειρουργικά Κέντρα της χώρας. Η επιτυχής εφαρμογή εξαρτάται απολύτως από τη σχολαστική τήρηση των προϋποθέσεων που θα καθοριστούν σε συνεργασία με την αρμόδια Αρχή και από επανασχεδιασμό της δημιουργίας των κέντρων αυτών λαμβανομένης υπ’ όψιν της κατανομής του παιδικού πληθυσμού της χώρας.

 1. Κοινή έναρξη ειδίκευσης 2 φορές το χρόνο.

Η Ε.Ε.Χ.Π. προτείνει την εισαγωγή στην ειδικότητα μετά από εξετάσεις, σημαντικό μέρος των οποίων θα αποτελεί η συνέντευξη. Ο τύπος των εξετάσεων μπορεί να καθοριστεί ώστε να αποφεύγονται προβλήματα του είδους των Πανελληνίων για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να προβλέπεται μέθοδος πρώιμης αποτροπής συνέχισης της εκπαίδευσης στην ειδικότητα για υποψηφίους με αρνητική αξιολόγηση και επιδόσεις. Αναγκαία προϋπόθεση η ύπαρξη Υγειονομικού Χάρτη, που θα επιτρέπει τον καθορισμό του συνολικού αριθμού ειδικευόμενων για εισαγωγή κατ’ έτος ή την προώθηση όσων αποτυγχάνουν να προχωρήσουν επιτυχώς στην ειδικότητα προς άλλη εξειδίκευση, σύμφωνα με τις υγειονομικές ανάγκες της χώρας, όπως γίνεται σε πολλά προηγμένα Κράτη.

 1. Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ειδικών προς ειδικευόμενους

Προφανώς η επιθυμητή σχέση ειδικών προς ειδικευόμενους συνδέεται άμεσα με τα προηγουμένως εκτεθέντα και αφορά απαραιτήτως στην ύπαρξη Υγειονομικού Χάρτη.

 1. Υποχρεωτική δημιουργία βιβλιαρίου ειδικευόμενου και αξιολόγηση ανά έτος και ανά δεξιότητα της προόδου του.

Η Ε.Ε.Χ.Π. έχει δημιουργήσει από δεκαετίες σχετικό υπόδειγμα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Μέχρι σήμερα δεν έγινε κατορθωτό να καθιερωθεί. Η χρήση του προσκρούει σε ιδιαιτερότητες της Χειρουργικής Παίδων στην Ελλάδα, που ήδη αναφέρθηκαν, καθώς και σε ανυπαρξία καθολικώς ισχύοντος συστήματος εκπαίδευσης ειδικευομένων, δεσμευτικού για τα κέντρα παροχής ειδικότητας.

 1. Τελικές Ενιαίες Πανελλαδικές Εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) απόκτησης τίτλου ειδικότητας, 2-3 φορές το χρόνο, από ευρεία Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), που θα συγκροτείται από το ΚΕ.Σ.Υ. με τη συμμετοχή των Επιστημονικών Εταιρειών. Η ΚΕΕ θα ανανεώνεται ανά 3 έτη.

Απαίτηση της Ε.Ε.Χ.Π. να ακολουθούνται υποχρεωτικώς οι εισηγήσεις της για ορισμό μελών της στην Κ.Ε.Ε. Οι εισηγήσεις θα συμμορφώνονται αυστηρά με τους κανόνες συγκρότησης της Κ.Ε.Ε., που θα έχουν προσυμφωνηθεί και νομοθετηθεί και δεν θα επηρεάζονται από πολιτικές αλλαγές στο αρμόδιο Υπουργείο και το ΚΕ.Σ.Υ.

 1. Καθορισμός ελάχιστων απαραίτητων κριτηρίων (μορίων) συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης για τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Τα μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης ως χορηγούμενα από παρακολούθηση Επιστημονικών Εκδηλώσεων (Συνέδρια, Συμπόσια κλπ.) συνήθως απαιτούν εγγραφή και άλλα χρηματικά έξοδα (μετάβασης, διαμονής κ.ά.). Αν πρόκειται δε για Συνέδρια Εξωτερικού, τα έξοδα είναι πολλαπλάσια και οι υπάρχουσες διαδικασίες επιχορήγησης (μέρους των εξόδων συνήθως) απαγορευτικές και χρονοβόρες. Είναι αναγκαίο να καθοριστούν λεπτομερώς το είδος των Επιστημονικών Εκδηλώσεων, τις οποίες θα παρακολουθεί ο ειδικευόμενος, ο τρόπος συμμετοχής του σε αυτές (με ανακοίνωση ή χωρίς) και στην περίπτωση ύπαρξης οικονομικού κόστους πρέπει να προβλέπεται η άμεση καταβολή όλου του αναγκαίου χρηματικού ποσού. Επισημαίνεται ότι από ετών η Ε.Ε.Χ.Π., όπως και άλλες Εταιρείες, έχει καθιερώσει και επιτελεί μηνιαία Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα για ειδικούς και ειδικευόμενους (πλήρης κατάλογος των μέχρι σήμερα μαθημάτων, αναρτημένων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Χ.Π., στη διάθεση του ΚΕ.Σ.Υ.), τα οποία θα μπορούσαν αξιολογούμενα να προστεθούν στην υπό συζήτηση μοριοδότηση των ειδικευομένων.

 1. Υποχρεωτικό Ενιαίο Καταστατικό των Επιστημονικών Εταιρειών κορμού που θα δοθεί από το ΚΕ.Σ.Υ. προς διαβούλευση στις Επιστημονικές Εταιρείες.

Η Εταιρεία μας θεωρεί αναφαίρετο και Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλου του Επιστημονικού δυναμικού της χώρας τη σύσταση Εταιρειών με καταστατικό εγκεκριμένο από τη Δικαιοσύνη. Επομένως προτείνει μόνον προσθήκη άρθρων στα υπάρχοντα Καταστατικά των Εταιρειών κορμού, που θα δίνουν τη δυνατότητα της εφαρμογής όσων θα αποφασισθούν τελικώς για την αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης ειδικευομένων. Ιδιαίτερα σημαντικό σημείο, που όμως δεν αφορά την Ε.Ε.Χ.Π., ο καθορισμός (με ποια κριτήρια;) των Εταιρειών κορμού, εκεί όπου υπάρχουν πολλές συναφείς με διαφορετικές εξειδικεύσεις.

 1. Καθορισμός επιθυμητής σχέσης ειδικού γιατρού και πληθυσμού.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πλήρους Υγειονομικού Χάρτη της χώρας θα απαντήσει αυτομάτως στα ερωτήματα: «Πόσοι γιατροί ανά ειδικότητα υπάρχουν στη χώρα, πως κατανέμονται αναλόγως γεωπολιτικής δομής, πόσοι νέοι ειδικοί απαιτούνται κατ’ έτος και άρα πόσοι ειδικευόμενοι κατά ειδικότητα και πως πρέπει αυτοί να κατανεμηθούν ανά γεωγραφικό διαμέρισμα;».

 1. Διατήρηση ή όχι της ονομασίας των υφιστάμενων Επιστημονικών Εταιρειών.

Η γνώμη της Ε.Ε.Χ.Π. είναι ότι υπάρχει άμεση σύνδεση με τα διαλαμβανόμενα στην Ενότητα 9 και αλλαγή ή όχι ονομάτων θα εξαρτηθεί από την τελική απόφαση στο θέμα του Καταστατικού. Τονίζεται πάντως ότι υπάρχει Συνταγματική πρόβλεψη εν προκειμένω.

 1. Προτάσεις για τον αριθμό και την αναλογία των μελών ΔΕΠ (αρχίζοντας από μόνιμο επίκουρο καθηγητή)/Διευθυντών Γιατρών Ε.Σ.Υ. που θα στελεχώσουν την Κ.Ε.Ε.

Η απόλυτα παραδεκτή και λογική λύση (το αυτονόητο κατά τον κοινό νου) είναι να διατηρηθεί στην Κ.Ε.Ε. η ίδια αναλογία μελών ΔΕΠ/Διευθυντών Ε.Σ.Υ., που υφίσταται στο συνολικό αριθμό ιατρών κατά ειδικότητα. Ο αριθμός των μελών της Κ.Ε.Ε. εξαρτάται από τις εξεταστικές ανάγκες κατά ειδικότητα και πάντως δεν μπορεί να είναι ο ίδιος για κάθε μια.

 1. Προοπτικά: Σύνδεση Επιστημονικών Εταιρειών με τον Ε.Ο.Φ.

Η Εταιρεία αναμένει εξειδικευμένες προτάσεις του ΚΕ.Σ.Υ. για να συζητήσει επ’ αυτών, επειδή η διατύπωση εν προκειμένω είναι τελείως ασαφής και δεν αποκαλύπτει προθέσεις.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τα ειδικά θέματα, που απασχολούν την ειδικότητα λόγω της ιδιομορφίας της, θα γίνει προσπάθεια να εκτεθούν συνοπτικά εδώ. Να σημειωθεί ότι όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη διαδικασία εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των κέντρων παροχής ειδικότητας και επομένως θα ήταν δυνατόν να ενταχθούν με άνεση σε κάποια από τις 13 προς συζήτηση ενότητες. Κρίθηκε όμως σκόπιμο να σχολιασθούν ειδικά, επειδή δεν αφορούν άλλες Εταιρείες παρά μόνον την Ε.Ε.Χ.Π.

 1. Ειδική κατοχύρωση και αναλυτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου της Χειρουργικής Παίδων.

Είναι αναγκαίο να κατοχυρωθεί νομικά κάθε ιατρική πράξη που περιλαμβάνεται στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας. Για το σκοπό αυτό οφείλουν να αναθεωρηθούν και να καταγραφούν αναλυτικά όλες οι χειρουργικές παθήσεις και θεραπευτικές ενέργειες σε νεογνά, βρέφη και παιδιά που ανήκουν στο φάσμα της Χειρουργικής Παίδων, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα αυτοπροσδιορισμού ιατρών άλλων ειδικοτήτων ως «ειδικών για παιδιά».  Ακόμη θα διευκολυνθεί η διαδικασία της ασφαλιστικής κάλυψης των ασθενών και θα αποφευχθούν δυσλειτουργίες στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

 

 1. Αναγνώριση εξειδικεύσεων στα πλαίσια της ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων.

Παραλλήλως με την νομική και ουσιαστική κατοχύρωση του εύρους και του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας απαιτείται και επίσημη και θεσμοθετημένη αναγνώριση, οργάνωση και δημιουργία σε κέντρα αναφοράς ειδικών μονάδων των διαφόρων εξειδικεύσεων της Χειρουργικής Παίδων. Η αναγνώριση εξειδικεύσεων της Χειρουργικής των Παίδων, πέραν της Νεογνικής Χειρουργικής, είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ειδικότητες, όπως «Παιδο-ουρολογία», «Παιδο-θωρακοχειρουργική», «Παιδο-γυναικολογία» κλπ. Η θεραπευτική αντιμετώπιση χειρουργικών παθήσεων αυτών των οργάνων και συστημάτων είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ευθύνη του Χειρουργού Παίδων με την ανάλογη πιστοποιημένη εξειδίκευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ο κατάλογος των νομικά αναγνωρισμένων και θεσμοθετημένων εξειδικεύσεων, π.χ. Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Χειρουργική Θώρακος, Χειρουργική Ουροποιητικού, Χειρουργική Ογκολογία, Χειρουργική Προσώπου-Τραχήλου, Χειρουργική Γεννητικών Οργάνων, Επεμβατικές Ενδοσκοπήσεις, Εγκαύματα κλπ., μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου μεταξύ της Ε.Ε.Χ.Π. και της αρμόδιας Αρχής. Η Εταιρεία είναι έτοιμη να προσέλθει στον διάλογο αυτό με επεξεργασμένες συγκεκριμένες προτάσεις, όποτε της ζητηθεί.

 

 1. Αναθεώρηση και μείωση του αριθμού των ειδικευομένων στη Χειρουργική Παίδων σύμφωνα με διεθνώς κατοχυρωμένα πρότυπα.

Ο αριθμός των Χειρουργών Παίδων στη χώρα υπερβαίνει κατά πολύ τον απαιτούμενο αναλόγως του παιδικού πληθυσμού με προφανείς συνέπειες στην εκπαίδευση και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Εν προκειμένω υπάρχουν διαθέσιμες εισηγήσεις από επιφανή μέλη της Εταιρείας βασισμένες σε διεθνή εμπειρία, που αφορούν στον απαιτούμενο αριθμό των κέντρων Χειρουργικής Παίδων στην Ελλάδα ανάλογα με τις πληθυσμιακές ανάγκες, στην κατανομή τους κατά γεωγραφική περιοχή της χώρας, στη στελέχωσή τους με το αναγκαίο δυναμικό ειδικών Χειρουργών Παίδων, ποιοτικά και ποσοτικά καθορισμένο, καθώς και τον απαιτούμενο αριθμό ειδικευομένων, που θα καλύψουν τις ανάγκες μελλοντικά, λαμβανομένου υπ’ όψιν του δυναμικού κάθε κέντρου σε κλίνες (αναλογία ειδικών και ειδικευομένων με διαθέσιμες κλίνες ασθενών κατά Κλινική ανάλογα με τις πληθυσμιακές ανάγκες που αυτή καλείται να καλύψει). Η Ε.Ε.Χ.Π. είναι έτοιμη να συζητήσει το ακανθώδες αυτό θέμα με το ΚΕ.Σ.Υ. και το Υπουργείο, αν υπάρχει από πλευράς τους η βούληση να γίνουν πραγματικά βήματα για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.

 

 1. Καθιέρωση του μαθήματος της Χειρουργικής Παίδων ως αυτοδύναμου και υποχρεωτικού σε όλα τα Ιατρικά Τμήματα των ΑΕΙ της χώρας με δημιουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών, όπου ελλείπουν.

Εκτός του Α.Π.Θ. (μάθημα υποχρεωτικό-αυτοδύναμο) και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (μάθημα υποχρεωτικό-επιλογής) η διδασκαλία του σχετικού μαθήματος περιορίζεται σε ελάχιστες ή καθόλου διδακτικές ώρες, στο εκπαιδευτικό πλαίσιο άλλων μαθημάτων, όπως Γενικής Χειρουργικής, Παιδιατρικής κ.ά. (Αθήνα,  Πάτρα), ενώ σε άλλα δεν υπάρχουν Χειρουργοί Παίδων, μέλη Δ.Ε.Π. (ΑΕΙ Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Κρήτης).

 

 1. Αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των ειδικών Χειρουργών Παίδων από ανεξάρτητη αρχή για ανανέωση του δικαιώματος να ασκούν την ειδικότητα.

Η αναφορά σε αξιολόγηση ειδικευομένων με έλεγχο προόδου κατά τακτά χρονικά διαστήματα και πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις για λήψη της ειδικότητας δεν πρέπει να αποσυνδεθεί από την αξιολόγηση των εκπαιδευτών τους, τόσο από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, όσο και από ανεξάρτητη αρχή με αυστηρά και προκαθορισμένα κριτήρια. Η αξιολόγηση αυτή θα αφορά τους Πανεπιστημιακούς, τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η επιτυχημένη επίδοση σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις και η θετική αξιολόγηση θα είναι απαραίτητη για διατήρηση του τίτλου του ειδικού Χειρουργού Παίδων. Στη διαδικασία είναι δυνατόν να συμμετέχει η U.E.M.S. αλλά και ανεξάρτητη εταιρεία πιστοποίησης ISO (έλεγχος χώρων, υποδομών, δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικού-ερευνητικού έργου).

 1. Καθορισμός κριτηρίων για συμμετοχή μεγάλων ιδιωτικών ιδρυμάτων στην εκπαίδευση των ειδικευομένων.

Όπως διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση στη χώρα, λειτουργούν στα μεγάλα αστικά κέντρα μεγάλα και πιστοποιημένα ιδιωτικά ιδρύματα παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε πολλά απ’ αυτά υπάρχουν τμήματα εντατικής νοσηλείας νεογνών και παιδοχειρουργικές κλινικές, που αντιμετωπίζουν μεγάλο ποσοστό χειρουργικών παθήσεων της νεογνικής ηλικίας. Δεδομένης της σπανιότητας των σχετικών παθήσεων και της έλλειψης ικανού αριθμού για σωστή εκπαίδευση των νέων παιδοχειρουργών στα δημόσια νοσοκομεία, που παρέχουν την ειδικότητα, αποτελεί πρόκληση για την Εταιρεία η εξεύρεση λύσης που θα επιτρέπει την εκμετάλλευση των περιστατικών, που αντιμετωπίζονται εκεί, για συμπλήρωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων. Προφανώς στο σημείο αυτό υπάρχουν νομικά προβλήματα και η Ε.Ε.Χ.Π. δεν είναι αρμόδια για επίλυσή τους. Επισημαίνει όμως το θέμα για πιθανή μελλοντική διαβούλευση.

 

Εν κατακλείδι, πρέπει να τονισθεί ότι το θέμα που συζητείται είναι σημαντικότατο, επηρεάζεται από πολλές διαφορετικές παραμέτρους, αφορά ειδικότητες διαφόρων τύπων με ιδιομορφίες που δεν επιτρέπουν οριζόντιες, ομοιογενείς λύσεις και οι όποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν δεν αποτελούν θέσφατα. Η Ε.Ε.Χ.Π. επιφυλάσσεται να προσθέσει ή να τροποποιήσει προτάσεις της στην επόμενη συνάντηση με τους αρμοδίους του ΚΕ.Σ.Υ. και του Υπουργείου αναλόγως των ζητημάτων, που θα ανακύψουν στην πορεία και αναμένει παρόμοια ευελιξία από όλους τους παράγοντες και φορείς, που εμπλέκονται στη διαβούλευση.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Π.

Dr. Αλέξανδρος Γ. Πασσαλίδης

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων