ARTICLES OF ASSOCIATION

ΣΥΣΤΑΣΗ
1.   Το επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, που ιδρύθηκε το 1975 (Απόφαση εγκρίσεως Πρωτοδικείου Αθηνών 122/76), διέπεται του λοιπού από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και νομότυπα αποφασίσθηκαν από τα μέλη του στις 23 Μαΐου 1987 και ξανατροποποιήθηκαν νομότυπα από την καταστατική συνέλευση της 18 Ιανουαρίου 1997.

2.   Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων (ακολούθως απλώς «Εταιρεία») είναι διάδοχος της άλλοτε «Ελληνικής Παιδοχειρουργικής Εταιρείας» (1965).

3.   Η Εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα: Αιτωλίας 3-5, 115 26 Αμπελόκηποι και χρησιμοποιεί για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή επωνυμία GREEK ASSOCIATION OF PAEDIATRIC SURGEONS.

4.   Η Εταιρεία είναι ισότιμο μέλος α) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εταιρειών Χειρουργών Παίδων(World Federation of Associations of Paediatric Surgeons), β) της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Παιδοχειρουργικών Εταιρειών (European Union of Paediatric Surgical Associations),γ)του Τμήματος Χειρουργικής Παίδων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ειδικευμένων Γιατρών (Union Eurpeenne des Medecins Specialistes – Section Monospecializee: Chirurgie Paediatrique) της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δ)της Ενώσεως Χειρουργικών Εταιρειών Ελλάδος.

5.   Η Εταιρεία χρησιμοποιεί σφραγίδα  στρογγυλού σχήματος και διαμέτρου 4 εκατοστομέτρων, που φέρει στο κέντρο παράσταση του Ασκληπιού από αρχαίο νόμισμα της Επιδαύρου και στην περιφέρεια αναγράφει την επωνυμία και το έτος ιδρύσεως του σωματείου.

ΣΚΟΠΟΣ
1.   Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της Χειρουργικής των Παίδων  στην Ελλάδα και η αξιοποίηση του επιτελούμενου από τους Έλληνες Χειρουργούς Παίδων έργου, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της επιστημονικής υπόστασης των ιδίων.

2.   Η εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας επιδιώκεται:

α)    Με την επιστημονική συνεργασία και αλληλεγγύη των μελών της Εταιρείας.

β)    Με την αρωγή των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, των Ιατρικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Νοσοκομείων της Χώρας.

γ)    Με την συμμετοχή της Εταιρείας στις Διεθνείς Οργανώσεις του κλάδου και την ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων και Αλλοδαπών Χειρουργών Παίδων.

δ)    Με την προώθηση μελετών και προτάσεων για την παροχή υψηλότερου επιπέδου παιδοχειρουργικών φροντίδων στον πληθυσμό.

ε)    Με εισηγήσεις για την βελτίωση των συνθηκών άσκησης της Χειρουργικής των Παίδων και του τρόπου εκπαίδευσης των Ελλήνων Χειρουργών Παίδων.

ς)    Με ενέργειες για την προστασία του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας των μελών της Εταιρείας, της επιστημονικής τους ανεξαρτησίας, της υπεύθυνης  άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και του επαγγελματικού τους ρόλου στην κοινωνία.

ζ)    Με την πραγματοποίηση δημοσίων επιστημονικών συνεδριάσεων των μελών της Εταιρείας και τη σύγκληση «Πανελληνίων Συνεδρίων Χειρουργικής Παίδων» (Αρθρο 9/4α).

η)    Με την συνεργασία και την διοργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιατρικά σωματεία και συλλόγους.

θ)    Με την έκδοση περιοδικού της Εταιρείας, υπό την δίγλωσση ονομασία «Ελληνική Χειρουργική- Acta Paedocirurgica Hellenica» ή όποιας άλλης εκδόσεως.

ι)    Με την δημιουργία βιβλιοθήκης  στα γραφεία της: Αιτωλίας 3-5, 115 26 Αμπελόκηποι.

ια)   Με την προκήρυξη βραβείων και την χορήγηση υποτροφιών.

ιβ)   Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

ΕΤΑΙΡΟΙ
1.   Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά, πάρεδρα, ομότιμα, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

α)   Δόκιμα μέλη είναι γιατροί ειδικευόμενοι στην Χειρουργική Παίδων για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην Χειρουργική Παίδων.

β)   Τακτικά μέλη είναι Χειρουργοί Παίδων Ελληνικής Υπηκοότητας ή Καταγωγής, που κατέχουν νόμιμα ημεδαπό τίτλο ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων και εξασκούν ενεργά και ευδόκιμα το επάγγελμά τους ελεύθερα, ή με οποιοδήποτε εξηρτημένη σχέση. Όλα τα ιδρυτικά μέλη έχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους.

γ)   Πάρεδρα μέλη είναι γιατροί ή άλλοι επιστήμονες που ασχολούνται, τουλάχιστον από 10-ετίας και από υπεύθυνη θέση, με την υγεία της Παιδικής ηλικίας και έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική και επαγγελματική δράση.

δ)   Ομότιμα μέλη ονομάζονται τα τακτικά και πάρεδρα μέλη μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό άσκηση του επαγγέλματος.

ε)   Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι Χειρουργοί Παίδων ή γιατροί άλλων ειδικοτήτων που κατοικούν μόνιμα και εξασκούν το επάγγελμά τους στο εξωτερικό.

ς)   Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται διακεκριμένοι Παιδοχειρουργοί από την Αλλοδαπή, με αναγνωρισμένη συμβολή και δράση στον κλάδο της Χειρουργικής των Παίδων. Στα επίτιμα μέλη της Εταιρείας συγκαταλέγονται και τα επίτιμα μέλη της άλλοτε Ελληνικής Παιδοχειρουργικής Εταιρείας.

2.   Τα Τακτικά, Πάρεδρα και Δόκιμα μέλη έχουν υποχρέωση καταβολής ετησίας συνδρομής υπέρ της Εταιρείας. Η συνδρομή κλιμακώνεται για τα δόκιμα μέλη στο 1/2 και για τα πάρεδρα στα 2/3 της συνδρομής των τακτικών μελών της Εταιρείας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1.   Κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των τακτικών μελών της (άρθρο 5), η οποία αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος καταστατικού.

2.   Με αρχαιρεσίες (άρθρο 6) μεταξύ των τακτικών μελών της Εταιρείας που έχουν αποκλειστικό δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» αναδεικνύονται Διοικητικά Συμβούλια (ΔΣ) διετούς θητείας (άρθρο7), τα οποία αναλαμβάνουν την διοίκηση της Εταιρείας. Μαζί με κάθε ΔΣ εκλέγεται Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ), στην οποία ανατίθεται ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του ΔΣ. Η ΓΣ εκλέγει επίσης και τους Αντιπροσώπους της Εταιρείας στις διεθνείς οργανώσεις και σωματεία που συμμετέχει. Αντιπρόσωποι εκλέγονται μέλη της Εταιρείας που έχουν χρηματίσει μέλη του ΔΣ. Η θητεία των Αντιπροσώπων είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί.

3.   Στα ΔΣ παρέχεται το δικαίωμα να αποφασίζουν, εκτός των διοικητικών υποθέσεων, για οικονομικά θέματα της Εταιρείας (άρθρο 8), για τις επιστημονικές δραστηριότητες (άρθρο 9), τις διεθνείς σχέσεις της (άρθρο 10) και για την εκλογή νέων μελών (άρθρο 11). – Τα ΔΣ έχουν ακόμη αρμοδιότητα ελέγχου των μελών της Εταιρείας ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και δικαιοδοσία για την εκδίκαση τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων τους (άρθρο 12). – Γενικώς τα ΔΣ αποφασίζουν για τις υποθέσεις της Εταιρείας που δεν απαιτούν, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, απόφαση της ΓΣ. Εν τούτοις, θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος παραπέμπονται προς λήψη αποφάσεων στην ΓΣ.

4.   Η ΓΣ αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που απασχολούν την Εταιρεία, για τα πεπραγμένα και τις εισηγήσεις των ΔΣ της και για κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τα μέλη της. – Για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό, η ΓΣ αποφασίζει σύμφωνα με το πνεύμα των ρητών διατάξεών του και με γνώμονα το συμφέρον και την εξυπηρέτηση του σκοπού ίδρυσης της Εταιρείας.

5.   Για την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας, η ΓΣ και το ΔΣ μπορούν να συγκροτούν επιτροπές από  μέλη της, στις οποίες αναθέτουν την μελέτη οργανωτικών, διοικητικών, επιστημονικών ή επαγγελματικών θεμάτων που προκύπτουν. – Οι επιτροπές παύουν να υφίσταται μετά τον καθορισμένο χρόνο συστάσεώς των μέσα στον οποίο οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο που τους ανατέθηκαν και να έχουν υποβάλει εγγράφως τα πορίσματα ή τις εισηγήσεις και τις προτάσεις τους. –Μη ανταποκρινόμενες στο έργο που τους ανατίθεται, αντικαθίστανται μετά από έγγραφη προειδοποίηση.